Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 134
nahauna sunod


Seksyon 134

Usa ka pahayag sa pagtuo mahitungod sa mga panggamhanan ug sa mga balaod sa kinatibuk-an, gidawat pinaagi sa pagpili sa kadaghanan diha sa usa ka kinatibuk-an nga katiguman diha sa Simbahan nga gihimo didto sa Kirtland, Ohio, 17 sa Agosto 1835 (History of the Church, 2:247–249). Ang higayon mao ang usa ka tigum sa mga pangulo sa Simbahan, nagkapundok aron sa paghukom sa gisugyot nga mga sulod sa una nga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Niana nga panahon kini nga pahayag gihatagan sa mga mosunod nga pasiuna: “Nga ang among pagtuo kalabut sa yutan-on nga mga panggamhanan ug mga balaod sa kinatibuk-an mahimo unta nga dili malain pagsabut o masayop pagsabut, kami nakahunahuna nga angay ipadayag sa katapusan niini nga basahon sa among hunahuna mahitungod sa mao gihapon” (History of the Church, 2:247).

1–4, Mga panggamhanan kinahanglan moamping sa kagawasan sa tanlag ug pagsimba; 5–8, Ang tanan nga mga tawo kinahanglan mobulig sa ilang mga panggamhanan ug mohatag og pagtamud ug pagtahud ngadto sa balaod; 9–10, Relihiyoso nga mga kapunongan kinahanglan dili mogamit og sibil nga mga gahum; 11–12, Mga tawo gihatagan og kaangayan sa pagpanalipod sa mga kaugalingon ug sa ilang mga kabtangan.

1 Kami nagtuo nga ang mga apanggamhanan gitukod sa Dios alang sa kaayohan sa tawo; ug nga siya nagbutang diha sa mga tawo og btulubagon sa ilang mga binuhatan kalabut ngadto kanila, ingon sa paghimo ug mga balaod ug pagdumala kanila, alang sa kaayohan ug kaluwasan sa kapunongan.

2 Kami nagtuo nga walay panggamhanan nga molungtad diha sa kalinaw, gawas kon kana nga mga balaod gitukod ug gihuptan nga walay paglapas ingon nga mopanalipod ngadto sa matag usa sa agawasnon nga paggamit sa btanlag, ang katungod ug pagdumala sa kabtangan ug ang cpagpanalipod sa kinabuhi.

3 Kami nagtuo nga ang tanan nga mga panggamhanan kinahanglan mosugo sa mga sibil nga mga aopisyal ug mga maghuhukom sa pagpatuman sa mga balaod sa mao gihapon; ug nga sa ingon ang pagdumala sa balaod diha sa katarung ug kaangayan kinahanglan pagatinguhaon ug pagabuligan pinaagi sa tingog sa mga katawhan kon usa ka republika, o ang kabubut-on sa labaw nga kamandoan.

4 Kami nagtuo nga ang relihiyon gitukod sa Dios; ug nga ang mga tawo may kapangakohan ngadto kaniya, ug ngadto kaniya lamang alang sa paggamit niini, gawas kon ang ilang relihiyoso nga hunahuna moaghat kanila sa paglapas diha sa mga katungod ug mga kalingkawasan sa uban; apan kami dili motuo nga ang tawhanon nga balaod adunay katungod sa pagpangilabut diha sa paghimo og mga lagda sa apagsimba aron sa pagpugong sa tanlag sa mga tawo, ni momando og mga paagi alang sa kadaghanan o kinaugalingon nga paghalad; nga ang sibil nga maghuhukom kinahanglan mopugong sa krimen, apan dili gayud mopugong sa tanlag; kinahanglan mosilot sa kalapasan, apan dili gayud mosumpo sa kagawasan sa kalag.

5 Kami nagtuo nga ang tanan nga mga tawo gikinahanglan sa pagbulig ug pag-amping sa tagsa-tagsa nga mga panggamhanan diin sila nagpuyo, samtang gipanalipdan sa ilang tiunay ug dili maagaw nga mga katungod pinaagi sa mga balaod sa mao nga mga panggamhanan; ug nga ang pagpanghulhog ug apagpanggubot batok sa panggamhanan dili angay sa matag lungsuranon nga sa ingon gipanalipdan, ug kinahanglan nga silotan sumala niana; ug nga ang tanan nga mga panggamhanan adunay katungod sa paghimo niana nga mao nga mga balaod ingon sa ilang kaugalingon nga mga paghukom nga labing maayo, nga giisip nga panalipod sa katilingbanon nga tinguha; samtang, bisan pa niana, naghupot nga sagrado sa kagawasan sa tanlag.

6 Kami nagtuo nga matag tawo kinahanglan hatagan og pagtahud diha sa iyang kahimtang, mga magmamando ug mga maghuhukom, ingon nga gibutang alang sa pagpanalipod sa walay sala ug sa pagsilot sa may sala; ug ngadto sa mga abalaod ang tanan nga mga tawo kinahanglan mohatag sa pagtahud ug pagtagad, kay kon sila walay kalinaw ug panag-uyon mailisan og kapunongan sa kagubot ug kahadlok; tawhanon nga mga balaod ingon nga gitukod sa tataw nga katuyoan sa paghan-ay sa atong mga tinguha ingon nga mga tagsa-tagsa ka mga tawo ug mga nasud, tali sa usa ka tawo ngadto sa usa ka tawo; ug balaan nga mga balaod hinatag gikan sa langit, nagtudlo og mga lagda nga may espirituhanon nga mga kalabutan, alang sa hugot nga pagtuo ug pagsimba, nga pagatubagon sa tawo ngadto sa iyang Magbubuhat.

7 Kami nagtuo nga mga magmamando, mga nasud, ug mga panggamhanan adunay katungod, ug gikinahanglan nga mohimo ug mga balaod alang sa panalipod sa tanan nga mga lungsuranon diha sa gawasnon nga paggamit sa ilang relihiyoso nga pagtuo; apan kami dili motuo nga sila adunay katungod diha sa kaangayan sa pagkawang sa mga lungsuranon niini nga kahigayunan, o pagdili kanila sa ilang mga hunahuna, samtang ang usa ka pagtamud ug pagtahud gipakita ngadto sa mga balaod ug kana nga relihiyoso nga hunahuna dili mohatag og kaangayan sa panghulhog ni sa kunsabo.

8 Kami nagtuo nga ang paghimo og kalapasan kinahanglan asilotan sumala sa matang sa sala; nga pagpatay, pagbudhi, panulis, pangawat, ug pagbungkag sa kinatibuk-an nga kalinaw, sa tanan nga paagi, kinahanglan silotan sumala sa iyang pagkamakasasala ug sa iyang hilig sa dautan taliwala sa mga tawo, pinaagi sa mga balaod niana nga panggamhanan diin ang sala gibuhat; ug alang sa kadaghanan nga kalinaw ug pagdait ang tanan nga mga tawo kinahanglan mopaila ug mogamit sa ilang gahum sa pagdala sa mga makasasala batok sa maayo nga mga balaod ngadto sa pagsilot.

9 Kami dili motuo niini nga kini angay nga itipon ang relihiyoso nga impluwensya sa sibil nga panggamhanan, diin usa ka relihiyoso nga kapunongan mapalambo ug ang lain mapugngan sa iyang espirituhanon nga mga kahigayunan, ug ang tagsa-tagsa nga mga katungod sa iyang mga sakop, ingon nga lungsuranon, mahikawan.

10 Kami nagtuo nga tanan nga mga relihiyoso nga mga kapunongan adunay katungod sa pagbadlong sa ilang mga sakop tungod sa walay kahusay nga pamatasan sumala sa mga lagda ug mga balaod sa ingon nga mga kapunongan; gawas kon kana mga pagbadlong alang sa panagdait ug maayo nga kadungganan; apan kami dili mutuo nga bisan unsa nga relihiyoso nga kapunongan adunay pagtugot sa paghusay sa mga tawo sa katungod sa katigayunan o kinabuhi, sa pagkuha gikan kanila niini nga kalibutanon nga mga kabtangan, o sa pagbutang kanila sa kakuyaw bisan hain sa kinabuhi o bahin sa lawas, o sa pagdapat sa bisan unsa nga lawasnon nga silot diha kanila. Sila amakapahimulag lamang kanila gikan sa ilang kapunongan, ug mokuha gikan kanila sa ilang panagdait.

11 Kami nagtuo nga ang mga tawo kinahanglan mosang-at ngadto sa sibil nga balaod alang sa pagtul-id sa tanan nga mga kasaypanan ug mga pasipala, diin ang pagdaug-daug sa usa ka tawo gipahamtang o ang katungod sa kabtangan o dungog gilapas, diin adunay ingon nga mga balaod nga mopanalipod sa mao; apan kami nagtuo nga ang tanan nga mga tawo adunay katungod sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon, ilang mga kahigalaan, ug kabtangan, ug ang panggamhanan, gikan sa mga pagsulong nga gidili sa balaod ug sa mga kalapasan sa tanan nga mga binuhat sa mga panahon sa kalisud, diin dinalian nga paghangyo dili mahimo ngadto sa mga balaod, ug kahupay mahatag.

12 Kami nagtuo niini nga angay ang apagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta, ug mopasidaan sa matarung sa pagluwas sa ilang mga kaugalingon gikan sa pagkadautan sa kalibutan; apan kami dili motuo nga kini matarung ang pagpanghilabot sa mga ulipon, ni pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto, ni sa pagbunyag kanila nga supak sa kabubut-on ug tinguha sa ilang mga agalon, ni sa paghilabot o pag-impluwensya kanila diha sa labing gamay nga paagi aron paghimo kanila nga dili malipayon diha sa ilang mga kahimtang dinhi niini nga kinabuhi, diin pinaagi niana magbutang sa kakuyaw sa mga kinabuhi sa mga tawo; kana nga panghilabot kami nagtuo nga supak sa balaod ug dili matarung, ug naghulga sa kalinaw sa matag panggamhanan nagtugot sa mga tawo nga magpabilin diha sa pagkaulipon.