Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 106
nahauna sunod


Seksyon 106

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 25 sa Nobyembre 1834 (History of the Church, 2:170–171). Kini nga pagpadayag gitumong ngadto ni Warren A. Cowdery, ang magulang nga igsoon nga lalaki ni Oliver Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery gitawag nga usa ka lokal nga tigdumala nga opisyal; 4–5, Ang Ikaduhang Pag-anhi dili makapakuyaw sa mga anak sa kahayag ingon nga usa ka kawatan; 6–8, Dagko nga mga panalangin mosunod sa mga matinud-anon nga pagpangalagad diha sa Simbahan.

1 Kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si Warren A. Cowdery kinahanglan nga itudlo ug i-orden nga usa ka halangdon nga pari nga tigdumala ibabaw sa akong simbahan, diha sa yuta sa aFreedom ug sa palibut nga mga rehiyon;

2 Ug kinahanglan nga mosangyaw sa akong walay katapusan nga ebanghelyo, ug mopataas sa iyang tingog ug mopasidaan sa mga katawhan, dili lamang sa iyang kaugalingon nga dapit, apan sa kasikbit nga mga lalawigan;

3 Ug mohalad sa iyang tibuok nga panahon niini nga halangdon ug balaan nga tawag, diin Ako karon mohatag ngadto kaniya, makugihon nga anangita sa bgingharian sa langit ug sa iyang pagkamatarung, ug ang tanan nga mga butang nga gikinahanglan madugang ngadto niini; kay ang cmamumuo takus sa iyang suhol.

4 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang apag-anhi sa Ginoo bduol na, ug kini makapakuyaw sa kalibutan sama sa usa ka ckawatan sa kagabhion—

5 Busa, baksi ang inyong mga bat-ang, aron kamo mahimo nga mga anak sa akahayag, ug kana nga adlaw dili bmakapakuyaw kaninyo sama sa usa ka kawatan.

6 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, dihay kamaya sa langit sa diha nga ang akong sulugoon nga si Warren miyukbo diha sa akong gahum, ug mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa mga panikas sa mga tawo;

7 Busa, bulahan ang akong sulugoon nga si Warren, kay Ako adunay kalooy kaniya; ug, dili igsapayan ang agarbo diha sa iyang kasingkasing, Ako motuboy kaniya ingon nga siya magpaubos sa iyang kaugalingon sa akong atubangan.

8 Ug Ako mohatag kaniya og agrasya ug kasiguroan bisan asa siya mobarug; ug kon siya mopadayon sa pagkamatinud-anon nga saksi ug usa ka kahayag ngadto sa simbahan Ako nag-andam og usa ka korona alang kaniya sa mga bmansyon sa akong Amahan. Bisan pa niana. Amen.