Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 81
nahauna sunod


Seksyon 81

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257–258). Si Frederick G. Williams gitawag aron mahimo nga usa ka halangdon nga pari ug usa ka magtatambag sa Kapangulohan sa Halangdon nga Pagkapari. Ang masaysayon nga mga talaan nagpakita nga sa diha nga kining pagpadayag nadawat sa Marso 1832, kini nagtawag kang Jesse Gause ngadto sa buhatan sa pagkamagtatambag ni Joseph Smith diha sa Kapangulohan. Bisan pa niana, sa diha nga siya napakyas sa pagpadayon sa paagi nga subay niini nga pagtudlo, ang katungdanan human niana gibalhin ngadto kang Frederick G. Williams. Ang pagpadayag (petsa Marso 1832) kinahanglan pagailhon nga usa ka lakang paingon sa tukma nga katukuran sa Unang Kapangulohan, nagtuyo sa pagtawag alang sa buhatan sa magtatambag diha niana nga pundok ug nagpasabut sa kaligdong sa pagtudlo. Si Igsoon Gause nag-alagad sa mubo nga panahon apan gipahimulag gikan sa Simbahan sa Disyembre 1832. Si Igsoon Williams gi-orden ngadto sa tinuod nga buhatan sa 18 sa Marso 1833.

1–2, Ang mga yawe sa gingharian kanunay gihuptan sa Unang Kapangulohan; 3–7, Kon si Frederick G. Williams magmatinud-anon diha sa iyang pagpangalagad, siya makaangkon sa kinabuhi nga dayon.

1 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo akong sulugoon Frederick G. Williams: Paminaw sa iyang tingog kinsa namulong, ngadto sa pulong sa Ginoo nga imong Dios, ug patalinghug ngadto sa katungdanan diin ikaw gitawag, gani aron mahimo nga usa ka ahalangdon nga pari diha sa akong simbahan, ug usa ka magtatambag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun.;

2 Ngadto kang bisan kinsa Ako nakahatag sa mga ayawe sa gingharian, nga anaa kanunay ngadto sa bKapangulohan sa Halangdon nga Pagkapari:

3 Busa, sa pagkatinuod Ako moila kaniya ug mopanalangin kaniya, ug usab ikaw, tungod kay ikaw matinud-anon sa tambag, diha sa buhatan nga Ako mitudlo nganha kanimo, sa pag-ampo kanunay, sa dayag ug diha sa imong kasingkasing, diha sa kadaghanan ug diha sa kinaugalingon, usab diha sa imong pagpangalagad sa pagpahayag sa ebanghelyo diha sa yuta sa mga buhi, ug diha sa imong mga kaigsoonan.

4 Ug sa pagbuhat niini nga mga butang ikaw mobuhat og labing dako nga kaayohan ngadto sa imong mga isigkatawo, ug mopalambo sa ahimaya niya kinsa imong Ginoo.

5 Busa, pagmatinud-anon; barug diha sa buhatan nga Ako mitudlo nganha kanimo; atabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug blig-una ang mga tuhod nga cmahuyang.

6 Ug kon ikaw magmatinud-anon ngadto sa katapusan ikaw makaangkon og korona sa apagka-imortal, ug bkinabuhi nga dayon diha sa mga cmansyon nga Ako miandam diha sa balay sa akong Amahan.

7 Tan-awa, ug sud-onga, kini mao ang mga pulong sa Alpha ug Omega, gani si Jesukristo. Amen.