Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 74
nahauna sunod

Seksyon 74

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Enero 1832 (History of the Church, 1:242). Ang Propeta misulat: “Diha sa pagdawat sa nagsingabut nga pulong sa Ginoo [D&P 73], ako misugod pag-usab sa paghubad sa mga Kasulatan, ug naghago nga makugihon hangtud sa wala pa ang komperensya, diin magsugod sa 25 sa Enero. Niini nga panahon ako usab nakadawat sa mosunod, nga usa ka pagpasabut sa 1 Mga Taga-Corinto, ikapito nga kapitulo, ikanapulog upat nga bersikulo” (History of the Church, 1:242).

1–5, Si Pablo nagtambag sa Simbahan sa iyang panahon sa dili paghupot sa balaod ni Moises; 6–7, Mga gagmay nga bata mga balaan ug pagasantoson pinaagi sa Pag-ula.

1 Kay ang awalay pagtuo nga bana pagasantoson pinaagi sa asawa, ug ang walay pagtuo nga asawa pagasantoson pinaagi sa bana; bisan ang inyong mga anak mahugaw, apan karon sila mga balaan.

2 Karon, sa mga adlaw sa mga apostol ang balaod sa pagtuli anaa diha sa tanan nga mga Judeo kinsa wala magtuo sa ebanghelyo ni Jesukristo.

3 Ug nahinabo nga dihay miabut nga dako nga apanagbangi diha sa mga katawhan mahitungod sa balaod sa bpagtuli, kay ang walay pagtuo nga bana matinguhaon nga ang iyang mga anak kinahanglan matuli ug mahimo nga ubos sa cbalaod ni Moises, diin ang balaod matuman.

4 Ug nahinabo nga ang mga anak, nga nagdako ubos sa balaod ni Moises, misunod sa mga atradisyon sa ilang mga amahan ug wala mituo sa ebanghelyo ni Kristo, diin sila nahimo nga dili mga balaan.

5 Busa, tungod niini nga hinungdan ang apostol misulat ngadto sa simbahan, naghatag ngadto kanila og sugo, nga dili sa Ginoo, apan sa iyang kaugalingon, nga ang matuohon kinahanglan dili aiipon ngadto sa dili matuohon; gawas kon ang bbalaod ni Moises mawala diha kanila.

6 Nga ang ilang mga anak unta magpabilin nga dili matuli; ug nga ang tradisyon unta mawala, nga miingon nga ang gagmay nga mga bata dili mga balaan; kay kini anaa diha sa mga Judeo;

7 Apan ang gagmay nga mga abata mga bbalaan, cgisantos pinaagi sa dpag-ula ni Jesukristo; ug kini mao ang gipasabut sa mga kasulatan.