Tradisyon, Mga
    Footnotes
    Theme

    Tradisyon, Mga

    Ang mga tinuohan ug mga nabatasan nga sinunod gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa lain (2 Tes. 2:15). Diha sa mga kasulatan, ang Ginoo sa kanunay nagpahimangno sa mga matarung aron sa paglikay sa mga dautan nga mga tradisyon sa mga tawo (Lev. 18:30; Mar. 7:6–8; Mosiah 1:5; D&P 93:39–40).

    True