Kaalam
    Footnotes
    Theme

    Kaalam

    Ang kahanas o gasa gikan sa Dios sa paghukom og husto. Ang usa ka tawo makaangkon og kaalam pinaagi sa kasinatian ug pagtuon ug pinaagi sa pagsunod sa tambag sa Dios. Kon walay pagtabang sa Dios, ang tawo dili makahupot og tinuod nga kaalam (2 Ne. 9:28; 27:26).

    True