Kahoy sa Kinabuhi
    Footnotes
    Theme

    Kahoy sa Kinabuhi

    Ang kahoy sa tanaman sa Eden ug ang paraiso sa Dios (Gen. 2:9; Pin. 2:7). Sa damgo ni Lehi ang kahoy sa kinabuhi nagkahulugan og gugma sa Dios ug gipaila nga labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios (1 Ne. 8;11: 21–22, 25; 15:36).