Noemi
    Footnotes
    Theme

    Noemi

    Diha sa Daang Tugon, usa ka matarung nga babaye ug ang asawa ni Elimelech (Ruth 1–4). Si Elimelech ug si Noemi midala sa ilang banay ngadto sa Moab aron sa paglikay sa usa ka gutom. human si Elimelech ug ang iyang duha ka mga anak nga lalaki namatay, si Noemi mibalik sa Bethlehem uban sa iyang umagad nga si Ruth.