Juan Bautista
    Footnotes
    Theme

    Juan Bautista

    Ang anak nga lalaki ni Zacarias ug ni Elizabet diha sa Bag-ong Tugon. Si Juan gipadala aron sa pag-andam sa mga katawhan sa pagdawat sa Mesiyas (Juan 1:19–27). Siya naghupot sa mga yawe sa Aaronic nga Pagkapari ug mibunyag kang Jesukristo.