Basahon sa Handumanan
    Footnotes
    Theme

    Basahon sa Handumanan

    Usa ka basahon nga gisugdan ni Adan diin natala ang mga buhat sa iyang mga kaliwatan; usab bisan unsa nga susama nga mga talaan nga gitipigan sa mga propeta ug matinud-anon nga mga sakop sukad niana nga panahon. Si Adan ug ang iyang mga anak mitipig og usa ka basahon sa handumanan, diin sila misulat pinaagi sa espiritu sa pagdasig, ug usa ka basahon sa mga kaliwatan, diin naglangkob sa usa ka kasaysayan sa kagikanan (Moises 6:5, 8). Ang mao nga mga talaan mahimo nga adunay bahin sa pagpiho sa atong katapusan nga paghukom.