Anciano
  Footnotes
  Theme

  Anciano

  Ang pulong nga anciano gigamit sa nagkalain-lain nga mga paagi sa Biblia. Diha sa Daang Tugon kini kanunay nagpasabut ngadto sa hamtong nga mga lalaki sa usa ka tribo, kinsa sa kasagaran gisaligan sa mga kalihokan sa panggamhanan (Gen. 50:7; Jos. 20:4; Ruth 4:2; Mat. 15:2). Ang ilang panuigon ug kasinatian nakahimo sa ilang tambag nga bililhon. Ang ilang katungdanan dili gayud kinahanglan nga usa ka tawag sa pagkapari.

  Dihay gi-orden usab nga mga anciano sa Melchizedek nga Pagkapari sa panahon sa Daang Tugon (Ex. 24:9–11). Diha sa Bag-ong Tugon, ang mga anciano gihisgutan ingon nga usa ka buhatan sa pagkapari diha sa Simbahan (San. 5:14–15). Diha sa mga Nephite usab adunay gi-orden nga mga anciano diha sa pagkapari (Alma 4:7, 16; Moro. 3:1). Niining mao nga kapaigoan, si Joseph Smith ug Oliver Cowdery, mao ang unang mga anciano nga gi-orden (D&P 20:2–3).

  Ang anciano mao karon ang ngalan nga gihatag ngadto sa tanan nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Sama pananglit, mga misyonaryo nga lalaki gitawag og mga anciano (elder). Usab, ang usa ka Apostoles usa ka anciano (elder), ug kini angay nga motawag sa mga sakop sa korum sa Napulog Duha o mga Korum sa Kapitoan pinaagi niini nga ngalan (D&P 20:38; 1 Ped. 5:1). Ang mga katungdanan sa gi-orden nga mga anciano diha sa Simbahan karon gihatag sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw (D&P 20:38–45; 42:44; 46:2; 107:12).