Sakramento
    Footnotes
    Theme

    Sakramento

    Alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang sakramento nagpasabut sa ordinansa sa pag-ambit sa pan ug tubig diha sa paghinumdom sa matinubsanon nga sakripisyo ni Kristo. Ang gipikas-pikas nga pan nagsimbolo sa iyang gipikas-pikas nga unod; ang tubig nagsimbolo sa dugo nga iyang gipaagas aron sa pagtubos sa atong mga sala (1 Cor. 11:23–25; D&P 27:2). Kon takus nga mga sakop sa Simbahan nag- ambit sa sakramento, sila nagsaad sa pagdala diha kanila sa ngalan ni Kristo, sa paghinumdom kaniya kanunay, ug sa paghupot sa iyang mga sugo. Pinaagi niini nga ordinansa, ang mga sakop sa Simbahan nagbag-o sa ilang bunyag nga mga pakigsaad.

    Sa Katapusang Panihapon, si Jesus mipasabut sa ordinansa sa sakramento samtang siya mikaon uban sa Napulog Duha ka mga Apostoles (Mat. 26:17–28; Luc. 22:1–20).