Mga Kasulatan
Moroni 4
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 4

Unsaon sa mga anciano ug mga pari pagpangalagad sa pan ug sa sakramento gipasabut. Mga A.D. 401–421.

1 Ang apaagi sa ilang mga banciano ug mga pari sa pagpangalagad sa lawas ug dugo ni Kristo ngadto sa simbahan; ug sila cnangalagad niini sumala sa mga sugo ni Kristo; tungod niini kita nasayud nga ang paagi tinuod; ug ang anciano o pari nangalagad niini—

2 Ug sila miluhod uban sa simbahan, ug nag-ampo ngadto sa Amahan pinaagi sa ngalan ni Kristo, nag-ingon:

3 O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong Anak, si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining apan ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moambit niini; nga sila unta mokaon agi og bhandumanan sa lawas sa imong Anak, ug mosaksi nganha kanimo, O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, nga sila andam sa pagdala nganha kanila sa cngalan sa imong Anak, ug sa kanunay mahinumdom kaniya, ug maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila, nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang dEspiritu uban kanila. Amen.