Mga Kasulatan
Moroni 9
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang ikaduha nga sulat ni Mormon ngadto sa iyang anak, si Moroni.

Naglangkob sa kapitulo 9.

Kapitulo 9

Ang mga Nephite ug ang mga Lamanite nahimo nga mga mahilayon ug naalaot—Sila mipaantus ug mipatay sa usag usa kanila—Si Mormon nag-ampo nga ang grasya ug ang kamaayo anaa ni Moroni sa kahangturan. Mga A.D. 401–421.

1 Akong hinigugma nga anak, ako mosulat kanimo pag-usab aron ikaw masayud nga ako buhi pa; apan ako mosulat ingon og makapasubo.

2 Kay tan-awa, ako adunay mapintas nga away batok sa mga Lamanite, diin kami wala makadaug; ug si Archeantus namatay pinaagi sa espada, ug usab si Luram ug Emron; oo, ug kami nawad-an og hilabihan ka daghan sa among pinili nga mga tawo.

3 Ug karon tan-awa, akong anak, ako nahadlok nga tingali unya ang mga Lamanite molaglag niini nga mga katawhan; kay sila dili maghinulsol, ug si Satanas nagkutaw kanunay kanila nga masuko sa usag usa.

4 Tan-awa, ako naghago uban kanila nga makanunayon; ug kon ako mamulong sa pulong sa Dios uban sa akahait sila mokurog ug masuko batok kanako; ug kon ako dili mogamit sa kahait sila mopatig-a sa ilang mga kasingkasing batok niini; busa, ako nahadlok nga tingali pa unya ang Espiritu sa Ginoo mohunong sa bpagdasig kanila.

5 Kay sa hilabihan sila nasuko nga sa akong pagsabut sila walay kahadlok sa kamatayon; ug sila nawad-an sa ilang gugma, sa usag usa; ug sila agiuhaw sa dugo ug pagpanimalos sa kanunay.

6 Ug karon, akong hinigugma nga anak, bisan pa sa ilang pagkatig-a, maghago kita nga amakugihon; kay kon kita mohunong sa bpaghago, kita pagadad-on ubos sa pagkasinilutan, kay kita adunay buluhaton samtang ania pa kita sa mortal nga lawas, nga kita makabuntog batok sa kaaway sa tanan nga pagkamatarung, ug makapahulay ang atong mga kalag diha sa gingharian sa Dios.

7 Ug karon ako mosulat ingon og mahitungod sa mga pag-antus niini nga mga katawhan. Kay sumala ngadto sa kasayuran diin ako nakadawat gikan ni Amoron, tan-awa, ang mga Lamanite adunay daghan nga mga binilanggo, diin ilang nakuha gikan sa tore sa Sherrizah; ug dihay mga lalaki, mga babaye, ug mga bata.

8 Ug ang mga bana ug mga amahan niadto nga mga babaye ug mga bata sila mipatay; ug sila mipakaon sa mga babaye sa lawas sa ilang mga bana, ug sa mga anak sa lawas sa ilang mga amahan; ug walay tubig, gawas sa diyutay, nga sila mohatag ngadto kanila.

9 Ug bisan pa niini nga hilabihan nga pagkasalawayon sa mga Lamanite, kini dili makalabaw sa atong mga katawhan sa Moriantum. Kay tan-awa, daghan nga anak nga mga babaye sa mga Lamanite nga ilang gibilanggo; ug human mokuha kanila niana nga labing mahal ug bililhon labaw sa tanan nga mga butang, nga mao ang akaputli ug bkaulay

10 Ug human sila makabuhat niini nga butang, sila mipatay kanila sa labing mabangis nga paagi, nagpaantus sa ilang mga lawas ngadto sa kamatayon; ug human sila makahimo niini, sila mikaon sa ilang unod sama ngadto sa mananap nga ihalas, tungod sa katig-a sa ilang mga kasingkasing; ug sila mihimo niini agi og usa ka timaan sa ilang kaisug.

11 O akong hinigugma nga anak, ngano nga ang katawhan nga sama niini walay buhilaman—

12 (Ug pipila lamang ka tuig ang milabay, ug sila usa ka matinahuron ug makapahimuot nga mga katawhan).

13 Apan O akong anak, ngano nga ang katawhan nga sama niini, kansang kahimuot mao ang hilabihan nga pagkasalawayon—

14 Unsaon nato pagdahum sa Dios nga amopugong sa iyang kamot sa paghukom batok kanato?

15 Tan-awa, ang akong kasingkasing misinggit: Alaot ngadto niini nga mga katawhan. Gula na sa paghukom, O Dios, ug itago ang ilang mga sala, ug ang ilang mga pagkadautan, ug ang ilang mga pagkasalawayon gikan sa atubangan sa imong nawong!

16 Ug usab, akong anak, adunay daghan nga mga abiyuda ug ang ilang anak nga mga babaye kinsa mipabilin sa Sherrizah; ug kadto nga bahin sa mga tagana nga wala dad-a sa mga Lamanite, tan-awa, ang mga kasundalohan ni Zenephi midala niini, ug mibiya kanila nga maglatagaw bisan diin sila makahimo alang sa pagkaon; ug daghan nga tigulang nga mga babaye ang gikuyapan diha sa dalan ug namatay.

17 Ug ang kasundalohan nga uban kanako naluya; ug ang mga kasundalohan sa mga Lamanite nag-ulang sa Sherrizah ug kanako; ug kutob sa milayas ngadto sa kasundalohan ni aAaron nahimo nga mga biktima sa makalilisang nga kabangis.

18 O ang pagkadautan sa akong mga katawhan! Sila walay kahusay ug walay kalooy. Tan-awa, ako usa ka tawo lamang, ug ako adunay kusog apan sa usa ka tawo, ug ako dili na makapatuman sa akong mga mando.

19 Ug sila mahimo nga malig-on diha sa ilang kahiwi; ug sila managsama sa kabangis, walay giluwas, ni tigulang ni bata; ug sila nahimuot sa matag butang bisan unsa gawas niana nga maayo; ug ang pag-antus sa atong mga babaye ug sa atong mga bata diha sa ibabaw sa tibuok niini nga yuta milabaw sa tanan nga butang; oo, ang dila dili makasulti, ni kini mahimo nga ikasulat.

20 Ug karon, akong anak, ako dili na mopadayon sa paghisgot niini nga mangilngig nga talan-awon. Tan-awa, ikaw nasayud sa pagkadautan niini nga mga katawhan; ikaw nasayud nga sila walay baruganan, ug pagbati; ug ang ilang pagkadautan amilabaw sa mga Lamanite.

21 Tan-awa, akong anak, dili ako makapaila kanila ngadto sa Dios, tingali og siya mohampak kanako.

22 Apan tan-awa, akong anak, ako mopaila kanimo ngadto sa Dios, ug ako misalig kang Kristo nga ikaw pagaluwason; ug ako mag-ampo ngadto sa Dios nga siya amoluwas sa imong kinabuhi, sa pagsaksi sa pagbalik sa iyang mga katawhan ngadto kaniya, o sa ilang hingpit nga kalaglagan; kay ako nasayud nga sila mamatay gawas kon sila bmaghinulsol ug mobalik ngadto kaniya.

23 Ug kon sila mamatay, kini mahisama ngadto sa mga Jaredite, tungod sa katig-a sa ilang mga kasingkasing, anagpangita sa dugo ug bpanimalos.

24 Ug kon kini mao nga sila mamatay, kita nasayud nga daghan sa atong kaigsoonan ang amibiya ngadto sa mga Lamanite, ug daghan pa unya ang mobiya ngadto kanila; busa, pagsulat og pipila ka mga butang, kon ikaw maluwas ug ako mamatay ug dili makakita kanimo; apan ako misalig nga ako makakita kanimo sa dili madugay; kay ako adunay sagrado nga mga talaan diin ako bmotugyan nganha kanimo.

25 Akong anak, pagmatinud-anon diha kang Kristo; ug hinaut pa unta nga kini nga mga butang diin ako misulat dili makaguol kanimo, aron dili makaingon sa imong kamatayon; apan hinaut unta nga si Kristo mobayaw kanimo, ug unta ang iyang mga apag-antus ug kamatayon, ug ang pagpakita sa iyang lawas ngadto sa atong mga amahan, ug sa iyang kalooy ug pagkamainantuson, ug ang paglaum sa iyang himaya ug bkinabuhi nga dayon, moabut sa imong csalabutan sa kahangturan.

26 Ug unta ang grasya sa Dios nga Amahan, kansang trono anaa sa kahitas-an sa mga langit, ug sa atong Ginoong Jesukristo, kinsa naglingkod sa atuo nga kamot sa iyang gahum, hangtud nga ang tanan nga mga butang mahimo nga alagad ngadto kaniya, ug magpabilin uban kanimo hangtud sa kahangturan. Amen.