Mga Kasulatan
Moroni 3
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 3

Ang mga anciano mi-orden og mga pari ug mga magtutudlo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Mga A.D. 401–421.

1 Ang paagi diin ang mga tinun-an, kinsa gitawag og mga aanciano sa simbahan, bnag-orden og mga pari ug mga magtutudlo—

2 Human sila mag-ampo ngadto sa Amahan pinaagi sa ngalan ni Kristo, sila mipandong sa ilang mga kamot diha kanila, nag-ingon:

3 Pinaagi sa ngalan ni Jesukristo ako mo-orden kanimo nga mahimo nga usa ka pari, (o, kon siya usa ka magtutudlo) ako mag-orden kanimo nga mahimo nga usa ka magtutudlo, sa pagsangyaw og paghinulsol ug akapasayloan sa mga sala pinaagi kang Jesukristo, sa paglahutay pinaagi sa hugot nga pagtuo sa iyang ngalan ngadto sa katapusan. Amen.

4 Ug sunod niini nga paagi sila amo-orden sa mga pari ug mga magtutudlo, sumala sa mga bgasa ug mga pagtawag sa Dios ngadto sa mga tawo; ug sila mi-orden kanila pinaagi sa cgahum sa Espiritu Santo, nga anaa kanila.