Mga Kasulatan
Moroni 6
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 6

Mahinulsulon nga mga tawo pagabunyagan ug pakigdaitan—Mga sakop sa simbahan kinsa maghinulsol pasayloon—Mga tigum gidumala pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Mga A.D. 401–421.

1 Ug karon ako mamulong mahitungod sa abunyag. Tan-awa, mga anciano, mga pari, ug mga magtutudlo gibunyagan; ug sila wala bunyagi gawas kon sila makapakita og buhat nga angay nga sila mahimo nga btakus niini.

2 Ni sila modawat ni bisan kinsa ngadto sa bunyag gawas kon sila moduol uban ang usa ka amasulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu, ug mosaksi ngadto sa simbahan nga sila tinuod nga naghinulsol sa tanan nila nga mga sala.

3 Ug walay bisan usa nga gidawat ngadto sa bunyag gawas nga sila amodala diha kanila sa ngalan ni Kristo, adunay usa ka tinguha sa pag-alagad kaniya hangtud sa katapusan.

4 Ug human sila madawat ngadto sa bunyag, ug nabag-o ug anahugasan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, sila giihap uban sa mga katawhan sa simbahan ni Kristo; ug ang ilang mga bngalan gikuha, nga sila mahinumduman ug maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios, aron pag-agak kanila sa matarung nga agianan, pag-agak kanila sa kanunay nga cmabinantayon ngadto sa pag-ampo, dmosalig lamang diha sa mga maayo nga buhat ni Kristo, kinsa mao ang etigpasiugda ug ang tighingpit sa ilang hugot nga pagtuo.

5 Ug ang asimbahan nagtigum bkanunay, sa cpagpuasa ug sa pag-ampo, ug sa pagpakigsulti sa usag usa mahitungod sa kaayohan sa ilang mga kalag.

6 Ug sila nagkatigum kanunay sa pag-ambit sa pan ug bino, sa paghinumdom sa Ginoong Jesus.

7 Ug sila higpit nga nagbantay nga awalay kadautan diha kanila; ug bisan kinsa nga makit-an nga naghimo og kadautan, ug btulo ka mga saksi sa simbahan manghimaraut kanila sa atubangan sa mga canciano, ug kon sila dili maghinulsol, ug dili dmokumpisal, ang ilang mga ngalan epagapapason, ug sila dili iphon taliwala sa mga katawhan ni Kristo.

8 Apan aingon sa kanunay nga sila maghinulsol ug mangayo og kapasayloan, uban sa tinuod nga katuyoan, sila bpasayloon.

9 Ug ang ilang mga tigum agidumala sa simbahan subay sa paagi sa mga kalihokan sa Espiritu, ug pinaagi sa gahum sa bEspiritu Santo; kay samtang ang gahum sa Espiritu Santo moagak kanila aron sa pagsangyaw, o sa pag-awhag, o sa pag-ampo, o sa pagpangamuyo, o sa pag-awit, sa ingon kini gihimo.