Mga Kasulatan
Moroni 1
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon ni Moroni

Kapitulo 1

Si Moroni misulat alang sa kaayohan sa mga Lamanite—Ang mga Nephite kinsa dili molimud kang Kristo gipahamtangan og kamatayon. Mga A.D. 401–421.

1 Karon ako, si aMoroni, human makatapos sa pagmubo sa asoy sa mga katawhan ni Jared, ako nagtuo nga dili na mosulat og dugang pa, apan ako karon wala pa mamatay; ug ako wala magpakita sa akong kaugalingon ngadto sa mga Lamanite basin pa og sila mopatay kanako.

2 Kay tan-awa, ang ilang mga agubat hilabihan ka mapintas taliwala sa ilang mga kaugalingon; ug tungod sa ilang pagdumot sila bmipahamtang og kamatayon sa matag Nephite nga dili molimud kang Kristo.

3 Ug ako, si Moroni dili amakalimud kang Kristo; busa, ako naglatagaw bisan diin alang sa kaluwasan sa akong kaugalingon nga kinabuhi.

4 Busa, ako mosulat og dugang pa nga mga butang, supak niana diin ako nagtuo; kay ako nagtuo nga dili na makasulat og dugang pa; apan ako mosulat og dugang nga pipila ka mga butang, nga tingali sila mahimo nga bililhon ngadto sa akong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite, sa uban nga umaabut nga adlaw, sumala sa kabubut-on sa Ginoo.