Mga Kasulatan
Moroni 5
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 5

Ang paagi sa pagpangalagad sa bino sa sakramento gipakita. Mga A.D. 401–421.

1 Ang apaagi sa pagpangalagad sa bino—Tan-awa, sila mikuha sa kopa, ug miingon:

2 O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo, pinaagi sa ngalan sa imong Anak, si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining abino ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moinom niini, nga sila unta mohimo niini agi og bhandumanan sa dugo sa imong Anak, nga gipaagas alang kanila; nga sila unta mosaksi nganha kanimo, O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, nga sila sa kanunay mahinumdom kaniya, nga sila unta makabaton sa iyang Espiritu uban kanila. Amen.