Mga Kasulatan
Moroni 2
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 2

Si Jesus mihatag sa napulog duha ka mga Nephite nga tinun-an sa gahum sa pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo. Mga A.D. 401–421.

1 Ang mga pulong ni Kristo, diin siya namulong ngadto sa iyang mga atinun-an, ang napulog duha kinsa iyang gipili, samtang siya mipandong sa iyang mga kamot diha kanila—

2 Ug siya mitawag kanila sumala sa ilang ngalan, nag-ingon: Kamo motawag sa Amahan diha sa akong ngalan, diha sa hugot nga pag-ampo; ug human kamo makahimo niini kamo makabaton og agahum nga ngadto kaniya diin kamo mopandong ngadto sa inyong mga bkamot, ckamo mohatag sa Espiritu Santo; ug pinaagi sa akong ngalan kamo mohatag niini, kay ingon niini ang gihimo sa akong mga apostoles.

3 Karon si Kristo namulong niini nga mga pulong ngadto kanila sa panahon sa iyang unang pagpakita; ug ang pundok sa mga katawhan wala makadungog niini, apan ang mga tinun-an nakadungog niini; ug kutob sa ilang agipandongan sa ilang mga kamot, mikunsad ang Espiritu Santo.