Mga Kasulatan
4 Nephi 1
nahauna sunod


Ikaupat nga Nephi

Ang Basahon ni Nephi
Kinsa Anak nga Lalaki ni Nephi—Usa sa mga Tinun-an ni Jesukristo

Usa ka asoy sa mga katawhan ni Nephi, sumala sa iyang talaan.

Kapitulo 1

Ang mga Nephite ug ang mga Lamanite nakabig ngadto sa Ginoo—Sila nagbaton sa mga butang nga alang kanilang tanan, mihimo og mga milagro, ug miuswag sa yuta—Human sa duha ka gatusan ka mga tuig, nga panagbahin, mga dautan, mini nga mga simbahan, ug pagpanggukod midagsang—Human sa tulo ka gatusan ka mga tuig ang mga Nephite ug ang mga Lamanite nahimo nga mga dautan—Si Ammaron mitipig sa sagrado nga mga talaan. Mga A.D. 35–321.

1 Ug nahinabo nga milabay ang ikakatloan ug upat nga tuig, ug ang ikakatloan ug lima, ug tan-awa ang mga tinun-an ni Jesus mitukod og usa ka simbahan ni Kristo sa tanan nga mga yuta nga naglibut. Ug kutob sa miduol ngadto kanila, ug matinud-anon nga mihinulsol sa ilang mga sala, nabunyagan sa ngalan ni Jesus; ug sila usab nakadawat sa Espiritu Santo.

2 Ug nahinabo nga sa ikakatloan ug unom nga tuig, ang tanan nga mga katawhan nakabig ngadto sa Ginoo, diha sa ibabaw sa tibuok yuta, mga Nephite ug mga Lamanite, ug walay mga panagbingkil ug mga panaglalis diha kanila, ug matag tawo mitagad nga makiangayon sa usag usa.

3 Ug sila aduna sa atanan nga mga butang nga alang kanilang tanan; busa walay adunahan ug kabus, ulipon ug gawasnon, apan silang tanan gihimo nga mga gawasnon, ug nag-ambit sa langitnon nga gasa.

4 Ug kini nahinabo nga ang ikakatloan ug pito nga tuig milabay usab, ug sa gihapon nagpadayon ang kalinaw sa mao nga yuta.

5 Ug dihay mga mahinungdanon ug mga kahibulongan nga mga buhat nga gihimo sa mga tinun-an ni Jesus, hangtud nga sila amiayo sa mga masakiton, mibuhi sa mga patay, mipalakaw sa mga bakol, ug ang buta nakadawat sa ilang panan-aw ug ang bungol nakadungog; ug tanan nga matang sa mga bmilagro sila mibuhat diha sa mga katawhan; ug sila wala mobuhat og mga milagro gawas kon kini pinaagi sa ngalan ni Jesus.

6 Ug sa ingon ang ikakatloan ug walo nga tuig milabay, ug usab ang ikakatloan ug siyam, ug ang ikakap-atan ug usa, ug ang ikakap-atan ug duha, oo, gani hangtud ang ikakap-atan ug siyam ka mga tuig ang milabay, ug usab ang ikakalim-an ug usa, ug ang ikakalim-an ug duha; oo, hangtud ang kalim-an ug siyam ka mga tuig milabay.

7 Ug ang Ginoo mipauswag kanila sa hilabihan diha sa yuta; oo, hangtud nga sila mitukod pag-usab sa mga dakbayan diin adunay mga dakbayan nga nasunog.

8 Oo, gani kadtong gamhanan nga adakbayan nga Zarahemla sila mihimo nga pagatukuron pag-usab.

9 Apan dihay daghan nga mga dakbayan nga anaunlod, ug ang tubig misaka sa dapit niini; busa kini nga mga dakbayan dili na mabag-o pag-usab.

10 Ug karon, tan-awa, nahinabo nga ang mga katawhan ni Nephi nagkalig-on, ug misanay sa hilabihan ka kusog, ug nahimo nga hilabihan ka amaanindot ug makapahimuot nga mga katawhan.

11 Ug sila naminyo, ug sinayuran sa kaminyoon, ug gipanalanginan sumala sa gidaghanon sa mga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto kanila.

12 Ug sila wala na maglakaw subay sa mga akahimoan ug mga ordinansa sa bbalaod ni Moises; apan sila nagsunod subay sa mga sugo diin sila midawat gikan sa ilang Ginoo ug sa ilang Dios, mipadayon sa cpagpuasa ug pag-ampo, ug nagtigum kanunay sa pag-ampo ug pagpamati sa pulong sa Ginoo.

13 Ug nahinabo nga wala nay panagbingkil diha sa tanan nga mga katawhan, sa tanan nga yuta; apan dihay mga mahinungdanon nga milagro nga gihimo sa mga tinun-an ni Jesus.

14 Ug nahinabo nga ang ikakapitoan ug usa nga tuig milabay, ug usab ang ikakapitoan ug duha nga tuig, oo, ug sa katapusan, hangtud ang ikakapitoan ug siyam nga tuig milabay; oo, gani usa ka gatus ka mga tuig ang milabay, ug ang mga tinun-an ni Jesus, kinsa siya mipili, tanan tua na sa aparaiso sa Dios, gawas niadtong btulo kinsa kinahanglan ipabilin; ug dihay uban nga mga ctinun-an nga dgi-orden puli kanila; ug usab daghan niana nga kaliwatan ang namatay.

15 Ug nahinabo nga awalay panagbingkil diha sa yuta, tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

16 Ug awala nay mga kasina, ni panagbangi, ni kagubot, ni malaw-ay nga mga buhat, ni mga pamakak, ni mga pagbuno, ni bisan unsa nga matang sa bpagkamaulagon; ug sa pagkamatuod wala nay mga katawhan nga labaw pa ka cmalipayon sa tanan nga mga katawhan nga gilalang sa kamot sa Dios.

17 Wala nay mga tulisan, ni mga mamumuno, ni adunay mga Lamanite, ni bisan unsa nga matang sa pundok sa mga katawhan; apan sila anagkahiusa, mga anak ni Kristo, ug manununod sa gingharian sa Dios.

18 Ug pagkabulahan kanila! Kay ang Ginoo mipanalangin kanila sa tanan nila nga mga kalihokan; oo, sila gipanalanginan ug gipauswag hangtud milabay ang usa ka gatus ug napulo ka mga tuig; ug ang unang kaliwatan gikan kang Kristo namatay na, ug wala nay panagbingkil sa tibuok yuta.

19 Ug nahinabo nga si Nephi, siya nga mitipig niini nga katapusan nga talaan, (ug iyang gitipigan kini diha sa mga apalid ni Nephi) namatay, ug ang iyang anak nga si Amos mitipig niini puli kaniya; ug siya mitipig niini diha sa mga palid ni Nephi.

20 Ug siya mitipig niini sa kawaloan ug upat ka mga tuig, ug diha gihapon ang kalinaw sa yuta, gawas sa gamay nga bahin sa mga katawhan nga mibulag gikan sa simbahan ug midala sa ngalan sa mga Lamanite; busa misugod na usab ang mga Lamanite sa yuta.

21 Ug nahinabo nga si Amos namatay usab, (ug may usa ka gatus ug kasiyaman ug upat ka mga tuig sukad sa pag-anhi ni Kristo) ug ang iyang anak nga si Amos mitipig sa talaan puli kaniya; ug siya usab mitipig diha sa mga palid ni Nephi; ug kini nahisulat usab sa basahon ni Nephi, nga mao kini nga basahon.

22 Ug nahinabo nga duha ka gatus ka mga tuig ang milabay; ug ang ikaduha nga kaliwatan namatay na gawas sa pipila niini.

23 Ug karon ako, si Mormon, unta kamo masayud nga ang mga katawhan misanay pag-ayo, hangtud nga sila mikanap sa ibabaw sa tibuok yuta, ug nga sila nahimo nga hilabihan ka adunahan, tungod sa ilang kauswagan diha kang Kristo.

24 Ug karon, niini nga ikaduha ka gatus ug usa nga tuig misugod na usab taliwala kanila kadto kinsa gibayaw sa agarbo, ingon sa pagsul-ob sa mga mahalon nga panaput, ug tanan nga matang sa mahalon nga mga perlas, ug sa matahum nga mga butang sa kalibutan.

25 Ug sukad niana nga panahon sila nagbaton sa ilang mga kabtangan ug sa ilang kabuhian nga dili na aalang kanilang tanan.

26 Ug sila misugod sa pagkabahin-bahin ngadto sa nagkalain-lain nga mga pundok; ug sila misugod sa pagtukod og mga asimbahan ngadto sa ilang mga kaugalingon aron bmakaangkon og bahandi, ug misugod sa paglimud sa tinuod nga simbahan ni Kristo.

27 Ug nahinabo nga sa diha nga ang duha ka gatus ug napulo ka mga tuig milabay adunay daghan nga mga simbahan diha sa yuta; oo, adunay daghan nga mga simbahan nga nagpatuo nga nasayud kang Kristo, bisan pa niana sila amilimud sa daghan nga mga bahin sa iyang ebanghelyo, hangtud nga sila midawat sa tanan nga matang sa pagkadautan, ug gipangalagad kana diin mga sagrado ngadto kaniya kang kinsa kini bgidili tungod sa pagkadili takus.

28 Ug kini nga asimbahan misanay sa hilabihan tungod sa kadautan, ug tungod sa gahum ni Satanas kinsa mao ang nagkupot sa ilang mga kasingkasing.

29 Ug usab, dihay lain nga simbahan nga naglimud kang Kristo; ug sila amigukod sa tinuod nga simbahan ni Kristo, tungod sa ilang pagkamapainubsanon ug sa ilang pagtuo kang Kristo; ug sila miyubit kanila tungod sa daghan nga mga milagro diin nahimo taliwala kanila.

30 Busa sila migamit sa gahum ug pagtugot ibabaw sa mga tinun-an ni Jesus kinsa nagpabilin uban kanila, ug sila mibalhug kanila ngadto sa abilanggoan; apan pinaagi sa gahum sa pulong sa Dios diin anaa kanila, ang bilanggoan nangasiak, ug sila mipadayon sa paghimo sa mahinungdanon nga mga milagro taliwala kanila.

31 Bisan pa niana, ug bisan pa niining tanan nga mga milagro, ang mga katawhan nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug nagtinguha sa pagpatay kanila, sama sa mga Judeo sa Jerusalem nga nagtinguha sa pagpatay kang Jesus, sumala sa iyang pulong.

32 Ug sila mitambug kanila ngadto sa mga ahudno sa bkalayo, ug sila nakagawas nga wala makadawat og kadaot.

33 Ug sila mihulog kanila sa mga alungib sa mga mabangis nga mananap, ug sila nakigdula uban sa mga mabangis nga mananap ingon sa usa ka bata uban sa usa ka karnero; ug sila nakagawas gikan kanila, nga wala makadawat og kadaot.

34 Bisan pa niana, nagpatig-a gihapon sa kasingkasing ang mga katawhan kay sila nadala sa daghan nga mga pari ug mini nga mga propeta aron motukod pa og mga simbahan, ug mohimo pa sa tanan nga matang sa kadautan. Ug sila amibunal sa mga katawhan ni Jesus; apan ang mga katawhan ni Jesus wala mobalos sa pagbunal. Sa ingon sila mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo ug sa pagkadautan, tuig-tuig, hangtud milabay ang duha ka gatus ug katloan ka mga tuig.

35 Ug karon nahinabo, oo, sa ikaduha ka gatus ug katloan ug usa nga tuig, dihay dako nga pagkabahin taliwala sa mga katawhan.

36 Ug nahinabo nga niini nga tuig dihay mitungha nga mga katawhan kinsa gitawag nga mga Nephite, ug sila mga tinuod nga mga matuohon ni Kristo; ug taliwala kanila kadto nga gitawag sa mga Lamanite—mga Jacobite, ug mga Josephite, ug mga Zoramite;

37 Busa ang mga tinuod nga mga matuohon ni Kristo, ug ang tinuod nga mga tigsimba ni Kristo (uban kanila ang atulo nga mga tinun-an ni Jesus kinsa kinahanglan ipabilin) gitawag og mga Nephite, ug mga Jacobite, ug mga Josephite ug mga Zoramite.

38 Ug nahinabo nga sila kinsa misalikway sa ebanghelyo mao ang gitawag og mga Lamanite, ug mga Lemuelite ug mga Ismaelite; ug sila wala mokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, apan sila mituyo sa apagsukol batok sa ebanghelyo ni Kristo; ug sila mitudlo sa ilang mga anak nga sila dili motuo, gani sama sa ilang mga amahan, gikan sa sinugdanan, nahimo nga mikunhod.

39 Ug kini tungod sa ilang pagkadautan ug sa pagkasalawayon sa ilang mga amahan, sama kaniadto sa sinugdanan. Ug sila agitudloan sa pagdumot sa mga anak sa Dios, ingon sa mga Lamanite nga gitudloan sa pagdumot sa mga anak ni Nephi gikan pa sa sinugdanan.

40 Ug nahinabo nga ang duha ka gatus ug kap-atan ug upat ka mga tuig ang milabay, ug ingon niini ang mga kalihokan sa mga katawhan. Ug ang labaw nga dautan nga bahin sa mga katawhan nagkalig-on, ug nahimo nga hilabihan ka daghan kay sa mga katawhan sa Dios.

41 Ug sila sa gihapon mipadayon sa pagtukod sa mga simbahan alang sa ilang mga kaugalingon, ug nagdayan-dayan kanila sa tanan nga matang sa mahalon nga mga butang. Ug sa ingon milabay ang duha ka gatus ug kalim-an ka mga tuig, ug usab ang duha ka gatus ug kan-uman ka mga tuig.

42 Ug nahinabo nga ang dautan nga bahin sa mga katawhan misugod na usab sa pagtukod sa mga tinago nga mga panumpa ug mga akalihokan ni Gadianton.

43 Ug usab ang mga katawhan kinsa gitawag og mga katawhan ni Nephi misugod sa pagkamapagarbuhon sa ilang mga kasingkasing, tungod sa naghingapin nga kaadunahan, ug nahimo nga mahambugon sama ngadto sa ilang mga kaigsoonan, ang mga Lamanite.

44 Ug gikan niini nga panahon ang mga tinun-an misugod sa pagsubo tungod sa mga asala sa kalibutan.

45 Ug nahinabo nga tulo ka gatus ka mga tuig ang milabay, ang mga katawhan ni Nephi ug ang mga Lamanite nahimo nga hilabihan ka dautan ang usa sama ngadto sa lain.

46 Ug nahinabo nga ang mga tulisan ni Gadianton mikanap na sa ibabaw sa tibuok yuta; walay matarung gawas sa mga tinun-an ni Jesus. Ug bulawan ug pilak sila mitipig sa hilabihan ka daghan ug mipatigayon sa tanan nga paagi sa patigayon.

47 Ug nahinabo human milabay ang tulo ka gatus ug lima ka mga tuig, (ang mga katawhan mipabilin gihapon sa ilang pagkadautan) namatay si Amos; ug ang iyang igsoon, si Ammaron, mitipig sa talaan puli kaniya.

48 Ug nahinabo nga sa diha nga milabay na ang tulo ka gatus ug kawhaan ka mga tuig, si Ammaron, nga pinugos sa Espiritu Santo, mitipig sa mga sagrado nga atalaan—oo, gani tanan nga sagrado nga mga talaan nga gihatag gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, diin mga sagrado—gani hangtud sa ikatulo ka gatus ug ikakawhaan nga tuig sukad sa pag-anhi ni Kristo.

49 Ug siya mitipig kanila ngadto sa Ginoo, nga sila unta amodangat ngadto sa salin sa balay ni Jacob, sumala sa mga panagna ug sa mga saad sa Ginoo. Ug sa ingon kini mao ang katapusan sa talaan ni Ammaron.