Garbo
    Footnotes
    Theme

    Garbo

    Usa ka pagkakulang o ang pagkadili mapainubsanon o dili matudloan. Ang garbo mobutang sa mga katawhan diha sa pagbatok sa usag usa ug ngadto sa Dios. Ang mapahitas-on nga tawo nagpahimutang sa iyang kaugalingon nga labaw niadto nga naglibut kaniya ug nagsunod sa iyang kaugalingon nga kabubut-on kay sa kabubut-on sa Dios. Mapahitas-on, masinahon, tig-a og kasingkasing, ug mabiay-biayon ug usab tipo sa usa ka mapagarbuhon nga tawo.