Patriyarka, Patriyarkal
  Footnotes
  Theme

  Patriyarka, Patriyarkal

  Ang mga kasulatan nagsulti og duha ka mga matang sa mga patriyarka: (1) usa ka gi-orden nga buhatan sa Pagkapari ni Melchizedek, usahay tawgon og usa ka ebanghelista; (2) mga amahan sa mga banay. Gi-orden nga mga patriyarka naghatag og linain nga mga panalangin ngadto sa takus nga mga sakop sa Simbahan.

  Na-orden nga mga Patriyarka

  Mga Amahan