Tunglo, Mga Tunglo
  Footnotes
  Theme

  Tunglo, Mga Tunglo

  Diha sa mga kasulatan, ang usa ka tunglo mao ang paggamit sa balaan nga balaod nga motugot o modala og mga paghukom ug sa ilang mga sangputanan diha sa usa ka butang, tawo, o mga katawhan ilabi na tungod sa pagkadili matarung. Ang mga tunglo mao ang usa ka pagpakita sa balaan nga gugma sa Dios ug kaangayan. Sila mahimo nga ipahamtang gikan gayud sa Dios o ipahamtang pinaagi sa iyang gitugutan nga mga sulugoon. Usahay, ang hingpit nga katarungan sa mga tunglo nahibaloan lamang ngadto sa Dios. Agi og dugang, ang kahimtang sa pagkatinunglo masinati pinaagi niadto kinsa sa tinuyo misupak sa Dios ug pinaagi niana mibiya sa ilang mga kaugalingon gikan sa Espiritu sa Ginoo.

  Ang Ginoo mahimo nga mokuha sa mga tunglo tungod sa hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon sa tagsa-tagsa o mga tawo ngadto sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo (Alma 23:16–18; 3 Ne. 2:14–16; A sa HP 1:3).

  Pasipala

  Ang pagtunglo mao usab ang paggamit sa pinulongan nga pasipala, panamastamas, o matamayon.