Mulek
    Footnotes
    Theme

    Mulek

    Usa ka anak nga lalaki ni hari Sedechias sa Daang Tugon (circa 589 B.C.). Ang Biblia nagtala nga ang tanan nga anak nga mga lalaki ni Sedechias gipatay (2 Hari 25:7), apan ang Basahon ni Mormon nagpatin-aw nga si Mulek naluwas (Hel. 8:21).