Pagkunsad sa Espiritu Santo
    Footnotes
    Theme

    Pagkunsad sa Espiritu Santo

    Ingon nga bahin sa balaod ni Moises, ang pagsaulog sa pagkunsad sa Espiritu Santo o ang unang mga bunga gihimo sa kalim-an ka mga adlaw human sa pagsaulog sa Pagpalabay (Lev. 23:16). Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo mao ang pagsaulog sa ani ug diha sa Daang Tugon kini gitawag og pangilin sa ani o ang pangilin sa mga semana. Kini mao ang pangilin nga gisaulog sa diha nga ang mga Apostoles sa Jerusalem napuno sa Espiritu Santo ug namulong sa mga pinulongan (Buh. 2; D&P 109:36–37).