Kalag
  Footnotes
  Theme

  Kalag

  Ang mga kasulatan naghisgot sa mga kalag diha sa tulo ka mga paagi: (1) mga espiritu nga binuhat, lakip ang kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ug ang kinabuhi human dinhi sa yuta (Alma 40:11–14; Abr. 3:23); (2) usa ka espiritu ug usa ka lawas nga nagkahiusa dinhi sa kinabuhi sa yuta (Abr. 5:7); ug (3) usa ka tawo nga imortal, tawo nga nabanhaw kansang espiritu ug lawas dili na gayud magkabulag (Alma 40:23;D&P 88:15–16).

  Bili sa mga kalag

  Ang tanan nga mga tawo mga anak nga espiritu sa Dios. Siya nagpangga sa matag usa sa iyang mga anak ug nagtamud nga ang matag usa kanila mahinungdanon. Tungod kay sila iyang mga anak, sila adunay kalagmitan nga mahimo nga sama kaniya. Busa, sila bililhon kaayo.