Ruben
  Footnotes
  Theme

  Ruben

  Diha sa Daang Tugon, ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Jacob ug Leah (Gen. 29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 37). Bisan og si Ruben mao ang unang natawo, siya nawad-an sa iyang katungod sa pagkatawo tungod sa sala (Gen. 35:22; 49:3–4).

  Ang tribo ni Ruben

  Ang panalangin ni Jacob ngadto ni Ruben makita sa Genesis 49:3 ug Deuteronomio 33:6. Ang gidaghanon sa tribo nagkadiyutay, ug bisan pa ang tribo nagpadayon sa pagkabuhi, kini nahimo sa politikanhon nga paagi nga dili kaayo mahinungdanon. Ang katungod sa pagkatawo ni Ruben gihatag ngadto ni Jose ug sa iyang anak nga mga lalaki tungod kay si Jose mao ang unang natawo nga lalaki sa ikaduha nga asawa ni Jacob, nga si Raquel (1 Cron. 5:1–2).