Paglansang Diha sa Krus
    Footnotes
    Theme

    Paglansang Diha sa Krus

    Usa ka Romano nga paagi sa pagsilot sa kamatayon, naandan sa mga panahon sa Bag-ong Tugon, diin ang usa ka tawo patyon pinaagi sa paghigot ug paglansang sa iyang mga kamot ug mga tiil ngadto sa usa ka krus. Kini kasagaran gihimo lamang ngadto sa mga ulipon ug sa labing ubos nga mga kriminal. Ang paglansang sa krus kasagaran giunhan og paghampak o paglatus (Mar. 15:15). Ang tawo nga ilansang sa kasagaran mao ang magpas-an sa iyang kaugalingon nga krus ngadto sa dapit sa pagsilot sa kamatayon (Juan 19:16–17). Ang iyang saput sa kasagaran kuhaon sa mga sundalo kinsa mao ang mopahamtang sa silot (Mat. 27:35). Ang krus giugbok ngadto sa yuta aron ang mga tiil sa tawo mahimo nga usa o duha ka tiil ibabaw sa yuta. Ang krus bantayan sa mga sundalo hangtud ang tawo diha sa krus mamatay, nga usahay molungtad hangtud sa tulo ka mga adlaw (Juan 19:31–37).

    Si Jesukristo gilansang sa krus tungod kay usa ka pundok sa mga walay pagtuo mipasangil kaniya og bakak nga pag-alsa batok ni Cesar ug pagpanamastamas tungod kay siya nag-ingon nga siya mao ang Anak sa Dios. Usa ka morado nga kupo (Juan 19:2), usa ka korona sa mga tunok, ug uban pa nga mga insulto gihatag ngadto kang Jesus (Mat. 26:67; Mar. 14:65).