Kasaysayan sa Kagikanan
    Footnotes
    Theme

    Kasaysayan sa Kagikanan

    Usa ka talaan nga nagsubay sa linya sa kagikanan sa usa ka banay. Diin ang mga buhatan sa pagkapari o pipila ka mga panalangin nga gipugngan ngadto sa usa ka banay, mga kasaysayan sa kagikanan diha sa mga kasulatan mga mahinungdanon kaayo, (Gen. 5;10; 25; 46; 1 Cron. 1–9; Esd. 2:61–62; Neh. 7:63–64; Mat. 1:1–17; Luc. 3:23–38; 1 Ne. 3:1–4; 5:14–19; Jarom 1:1–2). Diha sa gipahiuli nga Simbahan karon, ang mga sakop sa Simbahan nagpadayon sa pagsubay sa linya sa kagikanan sa ilang banay, sa laing bahin aron pag-ila sa husto sa mga nangamatay nga mga kagikanan aron sila makahimo sa mga ordinansa sa pagluwas alang sa ilang mga kagikanan. Kini nga mga ordinansa masangputon alang niadto nga mga tawo nga nangamatay kinsa modawat sa ebanghelyo ni Jesukristo didto sa kalibutan sa espiritu (D&P 127, 128).

    True