Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 127
nahauna sunod


Seksyon 127

Usa ka epistola gikan ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Nauvoo, Illinois, naglakip sa sugo sa bunyag alang sa mga patay, pinitsahan sa Nauvoo, 1 sa Septyembre 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Si Joseph Smith mihimaya sa pagpanggukod ug sa kalisdanan; 5–12, Mga talaan kinahanglan gayud nga tipigan kalabut sa mga bunyag alang sa mga patay.

1 Tungod kay ang Ginoo mipadayag ngari kanako nga ang akong mga kaaway, sa Missouri ug niini nga Bansa, anaa na usab sa paggukod kanako; ug tungod kay sila migukod kanako sa walay ahinungdan, ug walay bisan gamay nga anino o bulok sa kaangayan o katungod sa ilang bahin sa pagdemanda batok kanako; ug tungod kay ang ilang mga pasangil natukod diha sa mga bakak sa labing dautan nga matang, ako mihunahuna niini nga kini kinahanglan ug kaalam ngari kanako nga ako mobiya sa dapit sulod sa mubo nga panahon, alang sa akong kaugalingon nga kahilwasan ug kasiguroan niini nga mga katawhan. Ako moingon ngadto sa tanan kang kinsa ako adunay patigayon, nga Ako mopiyal sa akong mga kalihokan ngadto sa mga tinugyanan ug mga tig-alagad sa buhatan kinsa moatiman sa tanan nga mga patigayon sa walay langan ug sa tukma nga mga paagi, ug mosiguro nga ang akong tanan nga mga utang mabayran sa tukma nga panahon, pinaagi sa paghatag sa mga kabtangan, o sa lain nga paagi, sumala sa panginahanglan sa higayon, o sumala sa pagkabutang. Sa panahon nga ako mahibalo nga ang unos hingpit na nga mihunong, niana dayon ako mobalik nganha kaninyo pag-usab.

2 Ug ingon sa akatalagman diin ako gitawag sa paglahutay, sila ingon og usa ka gamay nga butang alang kanako, ingon sa bkasina ug kaligutgut sa tawo nga mao ang kasagaran nga nahitabo sa tanan nga mga adlaw sa akong kinabuhi; ug kon unsa ang hinungdan ingon og kahibulongan, gawas kon cna-orden ako gikan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan alang sa usa ka maayo nga katuyoan, o sa dautan nga katuyoan, gani bisan unsa ang inyong itawag niini. Hukmi sa inyong mga kaugalingon. Ang Dios nasayud niining tanan nga mga butang, kon kini maayo ba o dautan. Apan bisan pa niana ang lawom nga tubig mao ang akong naandan nga langoyan. Kining tanan nahimo nga ikaduha nga kinaiya ngari kanako; ug ako mibati, sama ni Pablo, nga mohimaya sa dkalisdanan; kay niini nga adlaw ang Dios sa akong mga amahan miluwas kanako gikan kanilang tanan, ug moluwas kanako sukad karon; kay tan-awa, ug sud-onga, ako makabuntog sa akong tanan nga mga kaaway, kay ang Ginoong Dios namulong niini.

3 Himoa nga malipay ang tanan nga mga santos, busa, ug magmaya sa hilabihan; kay ang aDios sa Israel mao ang ilang Dios, ug siya mobahin-bahin og usa ka makatarunganon nga ganti diha sa mga ulo sa ilang tanan nga mga tigdaug-daug.

4 Ug usab, sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo: Himoa ang buluhaton sa akong atemplo, ug ang tanan nga mga buluhaton diin Ako mitudlo nganha kaninyo, magpadayon ug dili mohunong; ug himoa ang inyong mga bkakugi, ug ang inyong malungtaron, ug mapailubon, ug ang inyong mga buluhaton madugangan pag-usab, ug dili gayud mawala ang inyong ganti, miingon ang Ginoo sa mga Panon. Ug kon sila cmigukod kaninyo, sila usab migukod sa mga propeta ug sa matarung nga mga tawo nga nahauna kaninyo. Tungod kay niining tanan adunay ganti didto sa langit.

5 Ug usab, Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka pulong kalabut sa abunyag alang sa inyong mga bpatay.

6 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo mahitungod sa inyong mga patay: Sa panahon nga bisan kinsa kaninyo amabunyagan alang sa inyong mga patay, himoa nga adunay btigsulat, ug himoa siya nga usa ka saksi sa inyong mga bunyag; himoa nga siya makadungog uban sa iyang mga dunggan, aron siya magpamatuod sa kamatuoran, miingon ang Ginoo;

7 Aron sa inyong tanan nga mga pagsulat amasulat didto sa langit, bisan unsa ang inyong bbugkuson dinhi sa yuta, mabugkos unta didto sa langit; bisan unsa ang inyong hubaron dinhi sa yuta mahimo nga hubaron didto sa langit;

8 Kay ako hapit na amopahiuli sa daghan nga mga butang ngadto sa yuta, kalabut ngadto sa bpagkapari, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

9 Ug usab, himoa ang tanan nga mga atalaan nga mahan-ay, aron sila mabutang sa tipiganan sa mga dokumento diha sa akong balaan nga templo, aron mahuptan nga handumanan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

10 Ako moingon ngadto sa tanan nga mga santos, nga Ako nagtinguha, sa labing dako nga tinguha, nga makigsulti kanila gikan sa pulpito kalabut sa hilisgutan sa bunyag alang sa mga patay, sa mosunod nga Igpapahulay. Apan tungod kay kini wala sa akong gahum sa paghimo, Ako mosulat sa pulong sa Ginoo matag karon ug unya, kalabut niana nga hilisgutan, ug mopadala niini nganha kaninyo pinaagi sa koreyo, ingon usab sa uban nga daghan nga mga butang.

11 Ako karon motapos sa akong sulat sa pagkakaron, tungod sa kakulang sa panahon; kay ang kaaway mabinantayon, ug ingon sa gisulti sa Manunubos, ang aprinsipe niini nga kalibutan miabut, apan siya walay makuha kanako.

12 Tan-awa, ang akong pag-ampo sa Dios mao nga kamong tanan maluwas unta. Ug ako mohatag sa akong ngalan nga inyong sulugoon sa Ginoo, propeta, ug amanalagna sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Joseph Smith.