Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 53
nahauna sunod


Seksyon 53

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Algernon Sidney Gilbert, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:179–180). Sa hangyo ni Sidney Gilbert, ang Propeta nangutana sa Ginoo kabahin sa buluhaton ug sa pagkatudlo ni Igsoon Gilbert diha sa Simbahan.

1–3, Ang balaan nga tawag ug pagpili ni Sidney Gilbert diha sa Simbahan mao nga siya ma-ordinahan nga usa ka anciano; 4–7, Siya usab moalagad nga usa ka tinugyanan sa obispo.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon Sidney Gilbert, nga Ako nakadungog sa imong mga pag-ampo; ug ikaw nagtawag ngari kanako nga ipahibalo kanimo, sa Ginoo nga imong Dios, mahitungod sa imong balaan nga tawag ug apagkapili diha sa simbahan, diin Ako, ang Ginoo, mitukod niining katapusan nga mga adlaw.

2 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, kinsa agilansang tungod sa mga sala sa kalibutan, mohatag nganha kanimo og usa ka sugo nga ikaw bmosalikway sa kalibutan.

3 Dawata diha kanimo ang akong pag-orden gani niana nga usa ka anciano, sa pagsangyaw sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol ug akapasayloan sa mga sala, sumala sa akong pulong, ug ang pagdawat sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pagpandong sa mga bkamot;

4 Ug usab sa apagkatinugyanan ngadto niini nga simbahan sa dapit nga itudlo sa obispo, sumala sa mga sugo nga ihatag human niini.

5 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, ikaw mosugod sa imong panaw uban sa akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug si Sidney Rigdon.

6 Tan-awa, kini mao ang una nga mga ordinansa nga imong madawat; ug ang nahibilin pagahimoon nga mahibaloan sa usa ka panahon nga moabut, sumala sa imong paghago sa akong ubasan.

7 Ug usab, Ako manghinaut nga ikaw kinahanglan masayud nga siya lamang mao ang maluwas kinsa amolahutay ngadto sa katapusan. Bisan pa niana. Amen.