Mga Kasulatan
  Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 80
  Mga Footnote
  Tema

  Seksyon 80

  Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).

  1–5, Si Stephen Burnett ug Eden Smith gitawag sa pagsangyaw sa bisan asa nga dapit sila mopili.

  1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo akong sulugoon Stephen Burnett: Lakaw, lakaw ngadto sa kalibutan ug apagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag linalang nga makadungog sa imong tingog.

  2 Ug tungod kay ikaw nagtinguha og kauban, Ako mohatag nganha kanimo sa akong sulugoon nga si Eden Smith.

  3 Busa, panglakaw kamo ug isangyaw ang akong ebanghelyo, gani ngadto sa amihanan o ngadto sa habagatan, ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, kini dili igsapayan, kay kamo dili molakaw nga masayop.

  4 Busa, ipadayag ang mga butang nga inyong nadungog, ug sa pagkatinuod motuo, ug anasayud nga tinuod.

  5 Tan-awa, kini mao ang kabubut-on niya kinsa anagtawag kaninyo, inyong Manunubos, gani si Jesukristo. Amen.