Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 80


Seksyon 80

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Si Stephen Burnett ug Eden Smith gitawag sa pagsangyaw sa bisan asa nga dapit sila mopili.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo akong sulugoon Stephen Burnett: Lakaw, lakaw ngadto sa kalibutan ug apagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag linalang nga makadungog sa imong tingog.

2 Ug tungod kay ikaw nagtinguha og kauban, Ako mohatag nganha kanimo sa akong sulugoon nga si Eden Smith.

3 Busa, panglakaw kamo ug isangyaw ang akong ebanghelyo, gani ngadto sa amihanan o ngadto sa habagatan, ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, kini dili igsapayan, kay kamo dili molakaw nga masayop.

4 Busa, ipadayag ang mga butang nga inyong nadungog, ug sa pagkatinuod motuo, ug anasayud nga tinuod.

5 Tan-awa, kini mao ang kabubut-on niya kinsa anagtawag kaninyo, inyong Manunubos, gani si Jesukristo. Amen.