Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 114
nahauna sunod


Seksyon 114

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 17 sa Abril 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, Mga katungdanan sa Simbahan nga nahuptan niadto nga mga dili matinud-anon ihatag ngadto sa lain.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo: Kini kaalam sa akong sulugoon nga si David W. Patten, nga siya mohusay sa iyang tanan nga mga patigayon kon siya dayon makahimo, ug mohimo og pagbahin-bahin sa iyang mga igbabaligya, aron siya magmisyon ngari kanako sa sunod nga tingpamulak, kuyog sa uban, gani ang Napulog Duha lakip ang iyang kaugalingon, sa pagpamatuod sa akong ngalan ug modala sa malipayon nga mga balita ngadto sa tibuok nga kalibutan.

2 Kay sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo, kon aduna diha kaninyo kinsa molimud sa akong ngalan, lain ang aibutang diha sa ilang bdapit ug makadawat sa ilang katungdanan. Amen.