Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 17
nahauna sunod


Seksyon 17

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Martin Harris, sa Fayette, New York, Hunyo 1829, sa wala pa nila makita ang kinulit nga mga palid nga naglakip sa talaan sa Basahon ni Mormon (History of the Church, 1:52–57). Si Joseph ug ang iyang tigsulat, Oliver Cowdery, nakakat-on gikan sa paghubad sa mga palid sa Basahon ni Mormon nga tulo ka talagsaon nga mga saksi ipaila (tan-awa sa Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Si Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Martin Harris nadani pinaagi sa usa ka dinasig nga tinguha nga mahimo nga tulo ka talagsaon nga mga saksi. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo, ug kini nga pagpadayag gihatag agi og tubag pinaagi sa Urim ug Thummim.

1–4, Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang Tulo ka mga Saksi makakita sa mga palid ug uban nga sagrado nga mga butang; 5–9, Si Kristo nagpamatuod sa pagkabalaan sa Basahon ni Mormon.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan gayud nga mosalig diha sa akong pulong, nga kon inyong buhaton pinaagi sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, kamo amakasud-ong sa mga bpalid, ug usab sa taming, sa cespada ni Laban, sa dUrim ug Thummim, nga gihatag ngadto sa eigsoon nga lalaki ni Jared diha sa bukid, sa diha nga siya nakigsulti uban sa Ginoo fnawong sa nawong, ug sa gmilagroso nga mga igpupunting nga gihatag ngadto kang Lehi samtang diha sa kamingawan, sa mga utlanan sa hPulang Dagat.

2 Ug pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo nga kamo makaangkon og higayon sa pagtan-aw kanila, gani pinaagi niana nga hugot nga pagtuo nga diha sa karaan nga mga propeta.

3 Ug human niana kamo nakabaton og hugot nga pagtuo, ug nakakita kanila sa inyong mga mata, kamo kinahanglan amagpamatuod kanila, pinaagi sa gahum sa Dios;

4 Ug kini inyong buhaton aron ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., dili malaglag, nga Ako modala sa akong matarung nga mga katuyoan ngadto sa mga katawhan niini nga buhat.

5 Ug kamo magpamatuod nga kamo nakakita kanila, gani ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., nakakita kanila; kay kini pinaagi sa akong gahum nga siya nakakita kanila, ug kini tungod kay siya adunay hugot nga pagtuo.

6 Ug siya nakahubad sa abasahon, bisan kana nga bbahin nga Ako misugo kaniya, ug samtang ang imong Ginoo ug ang imong Dios buhi kini tinuod.

7 Busa, kamo nakadawat sa mao gihapon nga gahum, ug mao gihapon nga hugot nga pagtuo, ug mao gihapon nga gasa sama ngadto kaniya;

8 Ug kon inyong buhaton kining akong katapusan nga mga sugo, nga Ako mihatag kaninyo, ang mga aganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kaninyo; kay ang akong bgrasya igo alang kaninyo, ug kamo cpagabayawon sa katapusan nga adlaw.

9 Ug Ako, si Jesukristo, ang inyong aGinoo ug inyong Dios, nakapamulong niini nganha kaninyo, nga Ako unta makadala sa akong matarung nga mga katuyoan ngadto sa mga katawhan. Amen.