Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 73
nahauna sunod


Seksyon 73

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 10 sa Enero 1832 (History of the Church, 1:241–242). Sukad sa sayo nga bahin sa wala pa ang Disyembre, ang Propeta ug si Sidney nag-atiman sa pagsangyaw, ug tungod niini nga paagi daghan ang nahimo sa pagwala sa dili maayo nga mga pagbati nga mitungha batok sa Simbahan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 71).

1–2, Mga anciano magpadayon sa pagsangyaw; 3–6, Si Joseph Smith ug si Sidney Rigdon magpadayon sa paghubad sa Biblia hangtud kini matapos.

1 Kay sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, kini angay ngari kanako nga asila kinahanglan mopadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug sa pag-awhag sa mga simbahan diha sa palibut nga mga rehiyon, hangtud sa komperensya;

2 Ug unya, tan-awa, kini pagahimoon aron masayran ngadto kanila, pinaagi sa atingog sa komperensya, ang ilang pipila ka mga misyon.

3 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo akong mga sulugoon, Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon, miingon ang Ginoo, kini aangay nga bmohubad pag-usab;

4 Ug, tungod kay kini mahimo, nga mosangyaw diha sa palibut nga mga rehiyon hangtud sa komperensya; ug human niana kini angay nga ipadayon ang buluhaton sa paghubad hangtud nga kini matapos.

5 Ug himoa nga kini mahimo nga usa ka sumbanan ngadto sa mga anciano hangtud adunay dugang nga panudlo, gani ingon nga kini nahisulat.

6 Karon Ako dili na mohatag nganha kaninyo niini nga panahon. aBaksi ang inyong mga bat-ang ug pagmaligdong. Bisan pa niana. Amen.