Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 10
nahauna sunod


Seksyon 10

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, sa ting-init sa 1828 (History of the Church, 1:20–23). Dinhi ang Ginoo mipahibalo ni Joseph sa mga pag-usab nga gibuhat sa dautan nga mga tawo sa 116 nga manuskrito nga mga pahina nga nasulat sa kamot gikan sa paghubad sa basahon ni Lehi, diha sa Basahon ni Mormon. Kini nga manuskrito nga mga pahina nawala gikan sa kamot ni Martin Harris, ngadto kinsa kini nga mga palid gitugyan sa makadiyut nga panahon. (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 3.) Ang dautan nga laraw mao ang paghulat sa gipaabut nga paghubad pag-usab sa mga butang nga naglangkob sa gikawat nga mga pahina ug unya pagdaut sa dungog sa tighubad pinaagi sa pagpakita sa mga sayop nga gihimo pinaagi sa mga pag-usab. Nga kining dautan nga katuyoan dugay na nga gihunahuna sa dautan nga mga tawo ug nahibaloan sa Ginoo gani samtang si Mormon, ang karaan nga Nephite nga tigsaysay, naghimo sa iyang minubo sa tinipon nga mga palid, gipakita diha sa Basahon ni Mormon (tan-awa ang Mga Pulong ni Mormon 1:3–7).

1–26, Si Satanas mokutaw sa dautan nga mga tawo aron sa pagbabag sa buluhaton sa Ginoo; 27–33, Siya nagtinguha sa paglaglag sa mga kalag sa mga tawo; 34–52, Ang ebanghelyo pagadad-on ngadto sa mga Lamanite ug sa tanan nga mga kanasuran pinaagi sa Basahon ni Mormon; 53–63, Ang Ginoo motukod sa iyang Simbahan ug sa iyang ebanghelyo diha sa mga tawo; 64–70, Iyang pagapundukon ang mahinulsulon ngadto sa iyang Simbahan ug moluwas sa masulundon.

1 Karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, tungod kay ikaw mitugyan niadto nga mga sinulat diin ikaw nakaangkon og gahum nga gihatag nganha kanimo sa paghubad pinaagi sa aUrim ug Thummim, ngadto sa mga kamot sa usa ka bdautan nga tawo, ikaw miwala kanila.

2 Ug ikaw usab nawad-an sa imong gasa sa mao nga panahon, ug ang imong apanghunahuna nahimo nga mangitngit.

3 Bisan pa niana, kini karon agipahiuli nganha kanimo pag-usab; busa tan-awa nga ikaw magmatinud-anon ug magpadayon ngadto sa pagtapos sa nahibilin nga buluhaton sa paghubad ingon nga imo na nga nasugdan.

4 Ayaw pagdagan og alabaw ka tulin ug pagbuhat og labaw ka daghan kay sa imong bkusog ug lihok nga gihatag nganha kanimo aron sa paghubad; apan cpagmakugihon ngadto sa katapusan.

5 aPag-ampo kanunay, aron ikaw mahimo nga magmadaugon; oo, nga ikaw makabuntog ni Satanas ug nga ikaw makalingkawas sa mga kamot sa mga sulugoon ni Satanas nga nagpatunhay sa iyang buhat.

6 Tan-awa, sila nagtinguha sa apaglaglag kanimo; oo, gani ang btawo kinsa imong gitugyanan nagtinguha sa paglaglag kanimo.

7 Ug tungod niini, Ako moingon nga siya usa ka dautan nga tawo, kay siya nagtinguha sa pagkuha sa mga butang diin ikaw gisaligan; ug siya usab nagtinguha sa pagwala sa imong gasa.

8 Ug tungod kay ikaw mitugyan sa mga sinulat ngadto sa iyang mga kamot, tan-awa, ang dautan nga mga tawo mikuha kanila gikan kanimo.

9 Busa, ikaw mitugyan kanila, oo, kana nga sagrado, ngadto sa pagkadautan.

10 Ug, tan-awa, si aSatanas nagbutang niini ngadto sa ilang mga kasingkasing sa pag-usab sa mga pulong nga ikaw misulat, o niadto nga ikaw mihubad, diin nawala gikan sa imong mga kamot.

11 Ug tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga tungod kay sila miusab sa mga pulong, sila mibasa og lahi gikan niana nga ikaw mihubad ug misulat;

12 Ug, sa niini nga paagi, ang yawa nagtinguha sa pagbutang sa maliputon nga laraw, nga siya molaglag niini nga buhat;

13 Kay siya nagbutang ngadto sa ilang mga kasingkasing sa paghimo niini, nga pinaagi sa pagpamakak sila makaingon nga sila anakasakop diha kanimo sa mga pulong diin ikaw nagpakaaron-ingnon sa paghubad.

14 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga Ako dili makatugot nga si Satanas makatuman sa iyang dautan nga laraw niini nga butang.

15 Kay tan-awa, siya nagbutang niini ngadto sa ilang mga kasingkasing sa pagkuha kanimo aron sa pagtintal sa Ginoo nga imong Dios, sa pagpangayo sa paghubad niini pag-usab.

16 Ug unya, tan-awa, sila nag-ingon ug naghunahuna sa ilang mga kasingkasing—Among tan-awon kon ang Dios naghatag ba kaniya og gahum sa paghubad; kon mao, siya usab mohatag kaniya pag-usab og gahum;

17 Ug kon ang Dios mohatag kaniya pag-usab og gahum, o kon siya mohubad pag-usab, o, sa lain nga mga pulong, kon siya modala sa sama nga mga pulong, tan-awa, kita adunay sama sa ingon nganhi kanato, ug kita miusab kanila;

18 Busa sila dili mouyon, ug kita moingon nga siya namakak sa iyang mga pulong, ug nga siya walay gasa, ug nga siya walay gahum;

19 Busa kita molaglag kaniya, ug usab sa buhat, ug kita mobuhat niini nga kita dili maulawan sa katapusan, ug nga kita makakuha sa himaya sa kalibutan.

20 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga si Satanas may dako nga impluwensya diha sa ilang mga kasingkasing; siya amihulhog kanila ngadto sa bkadautan batok niana nga maayo;

21 Ug ang ilang mga kasingkasing mga alimbongan, ug puno sa mga bpagkadautan ug mga pagkasalawayon; ug sila cnahigugma sa dkangitngit kay sa kahayag, tungod kay ang ilang mga ebuhat mga dautan; busa sila dili mangayo kanako.

22 Si aSatanas mikutaw kanila, nga siya bmakadala sa ilang mga kalag ngadto sa kalaglagan.

23 Ug sa ingon siya nagpahiluna og usa ka maliputon nga laraw, naghunahuna sa paglaglag sa buhat sa Dios; apan Ako maningil niini gikan kanila, ug kini mosumbalik ngadto sa ilang kaulaw ug panghimaraut sa adlaw sa apaghukom.

24 Oo, siya mikutaw sa ilang mga kasingkasing sa pagkasuko batok niini nga buhat.

25 Oo, siya miingon ngadto kanila: Panglimbong ug tago aron sa paglingla, nga ikaw makalaglag; tan-awa, kini dili makadaut. Ug sa ingon siya miulog-ulog kanila, ug misulti kanila nga dili sala ang apagpamakak nga sila makalingla sa tawo diha sa pagpamakak aron sila makalaglag kaniya.

26 Ug sa ingon siya miulog-ulog kanila, ug midala kanila hangtud nga siya amiguyod sa ilang mga kalag ngadto sa bimpyerno; ug sa ingon siya makapahimo kanila sa pagdakop sa ilang mga kaugalingon diha sa ilang kaugalingon nga claang.

27 Ug sa ingon siya milakaw ngadto sa itaas ug sa ubos, angadto ug nganhi diha sa yuta, nagtinguha sa bpaglaglag sa mga kalag sa mga tawo.

28 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, alaot ngadto kaniya nga namakak aron sa apaglimbong, tungod kay siya nagdahum nga ang uban namakak aron sa paglimbong, kay ang mao dili makalingkawas gikan sa bkaangayan sa Dios.

29 Karon, tan-awa, sila nag-usab niini nga mga pulong, tungod kay si Satanas miingon ngadto kanila: Siya naglimbong kaninyo—ug sa ingon siya nag-ulog-ulog kanila sa pagbuhat og kadautan, sa paghaylo kanimo aron sa apagtintal sa Ginoo nga imong Dios.

30 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga ikaw dili maghubad pag-usab niadto nga mga pulong nga nawala gikan sa imong mga kamot;

31 Kay, tan-awa, sila dili molampus sa ilang dautan nga mga laraw sa pagpamakak batok niadto nga mga pulong. Kay, tan-awa, kon ikaw modala sa sama nga mga pulong sila moingon nga ikaw namakak ug nga ikaw nagpakaaron-ingnon nga naghubad, apan nga ikaw misukwahi sa imong kaugalingon.

32 Ug, tan-awa, sila nagmantala niini, ug si Satanas mopatig-a sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa pagkutaw kanila aron masuko batok kanimo, nga sila dili motuo sa akong mga pulong.

33 Sa ingon si aSatanas naghunahuna sa pagbuntog sa imong pagpamatuod niini nga kaliwatan, nga ang buluhaton dili motungha niini nga kaliwatan.

34 Apan tan-awa, ania ang kaalam, ug tungod kay Ako nagpakita nganha kanimo og akaalam, ug naghatag nganha kanimo og mga sugo mahitungod niini nga mga butang, unsa ang imong buhaton, ayaw ipakita ngadto sa kalibutan hangtud nga ikaw magmalampuson sa buhat sa paghubad.

35 Ayaw kahibulong nga Ako miingon nganha kanimo: Ania ang kaalam, ayaw kini ipakita ngadto sa kalibutan—kay Ako miingon ayaw kini ipakita ngadto sa kalibutan, nga ikaw mapanalipdan.

36 Tan-awa, Ako wala mag-ingon nga ikaw dili mopakita niini ngadto sa mga matarung;

37 Apan ingon nga ikaw dili makahukom kanunay sa mga amatarung, o ingon nga ikaw dili kanunay makaila sa dautan gikan sa matarung, busa Ako moingon nganha kanimo, bpagpakahilum hangtud nga Ako makakita og angay nga mohimo sa tanan nga mga butang nga mahibaloan ngadto sa kalibutan mahitungod niana nga butang.

38 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, nga ang asoy niadto nga mga abutang nga ikaw nagsulat, nga nawala gikan sa imong mga kamot, gikulit diha sa mga bpalid ni Nephi;

39 Oo, ug ikaw nahinumdom nga kini giingon niadto nga mga sinulat nga daghan pa nga piho nga asoy gihatag mahitungod niini nga mga butang diha sa mga palid ni Nephi.

40 Ug karon, tungod kay ang asoy nga nakulit diha sa mga palid ni Nephi mao ang labaw nga piho mahitungod sa mga butang diin, diha sa akong kaalam, Ako modala ngadto sa kahibalo sa mga katawhan niini nga asoy—

41 Busa, ikaw mohubad sa mga kinulit nga anaa sa mga apalid ni Nephi, magsugod hangtud ikaw moabut diha sa paghari ni hari Benjamin, o hangtud nga ikaw moabut ngadto niana diin ikaw naghubad, diin ikaw naghupot;

42 Ug tan-awa, ikaw magmantala niini nga usa ka talaan ni Nephi; ug sa ingon Ako molibug niadto kinsa nag-usab sa akong mga pulong.

43 Ako dili motugot nga sila molaglag sa akong buhat; oo, Ako mopakita ngadto kanila nga ang akong kaalam labaw pa ka gamhanan kay sa kaigmat sa yawa.

44 Tan-awa, sila nakakuha lamang og tipik, o usa ka minubo nga asoy ni Nephi.

45 Tan-awa, adunay daghan nga mga butang nga nakulit diha sa mga palid ni Nephi nga naghatag og dako nga katin-awan diha sa akong ebanghelyo; busa, kini kaalam ngari kanako nga ikaw kinahanglan maghubad niini nga unang bahin sa mga kinulit ni Nephi, ug ipadala niini nga buluhaton.

46 Ug, tan-awa, ang tanan nga nahibilin niini nga abuluhaton naglakip sa tanan niadto nga mga bahin sa akong bebanghelyo diin ang akong balaan nga mga propeta, oo, ug usab ang akong mga tinun-an, cnagtinguha diha sa ilang mga pag-ampo nga kinahanglan motungha ngadto niini nga mga katawhan.

47 Ug Ako miingon ngadto kanila, nga kini kinahanglan aitugyan ngadto kanila sumala sa ilang bhugot nga pagtuo diha sa ilang mga pag-ampo;

48 Oo, ug mao kini ang ilang hugot nga pagtuo—nga ang akong ebanghelyo, diin Ako mihatag ngadto kanila nga sila unta magsangyaw diha sa ilang mga adlaw, moabut unta ngadto sa ilang mga kaigsoonan nga mga aLamanite, ug usab sa tanan nga nahimo nga mga Lamanite tungod sa ilang mga panagbangi.

49 Karon, kini dili lamang mao ang tanan—ang ilang hugot nga pagtuo sa ilang mga pag-ampo mao nga kini nga ebanghelyo kinahanglan nga mahibaloan usab, kon kini mahimo nga ang uban nga mga kanasuran makapanag-iya niini nga yuta;

50 Ug sa ingon sila nagbilin og usa ka panalangin diha niini nga yuta sa ilang mga pag-ampo, nga kinsa kadto nga motuo niini nga ebanghelyo dinhi niini nga yuta unta adunay kinabuhi nga dayon;

51 Oo, nga kini unta adunay kagawasan ngadto sa tanan nga nasud, kaliwatan, pinulongan, o mga katawhan bisan kinsa sila.

52 Ug karon, tan-awa, sumala sa ilang hugot nga pagtuo sa ilang mga pag-ampo nga Ako modala niini nga bahin sa akong ebanghelyo ngadto sa kahibalo sa akong mga katawhan. Tan-awa, Ako wala modala niini sa paglaglag niana nga ilang nadawat, apan sa pagtukod niini.

53 Ug tungod niini nga hinungdan Ako nakaingon: Kon kini nga kaliwatan dili magpatig-a sa ilang mga kasingkasing, Ako motukod sa akong simbahan taliwala kanila.

54 Karon Ako dili moingon niini aron sa paglaglag sa akong simbahan, apan Ako moingon niini aron sa pagtukod sa akong simbahan;

55 Busa, kinsa kadto nga nahisakop sa akong simbahan kinahanglan dili amahadlok, kay ang ingon bmakapanunod sa cgingharian sa langit.

56 Apan mao kini sila kinsa dili amahadlok kanako, ni maghupot sa akong mga sugo apan magtukod og mga bsimbahan ngadto sa ilang kaugalingon aron cmakaangkon og bahandi, oo, ug kadtong tanan nga nagbuhat og pagkadautan ug nagtukod sa gingharian sa yawa—oo, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga kini sila mao diin Ako mosamok, ug mohimo nga pakurugon ug uyugon diha sa kahiladman.

57 Tan-awa, Ako mao si Jesukristo, ang aAnak sa Dios. Ako mianhi nganhi sa akong mga katawhan ug ang akong mga katawhan wala midawat kanako.

58 Ako ang akahayag nga nagdan-ag sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makasabut niini.

59 Ako mao siya kinsa miingon—Ako adunay auban nga bkarnero kinsa wala niini nga panon—ngadto sa akong mga tinun-an, ug daghan kanila wala cmakasabut kanako.

60 Ug Ako mipakita ngadto niini nga mga katawhan nga Ako adunay uban nga karnero, ug nga sila mga sanga sa abalay ni Jacob;

61 Ug Ako modala ngadto sa kahayag sa ilang mga kahibulongan nga mga buhat, diin sila mibuhat diha sa akong ngalan;

62 Oo, ug Ako modala usab ngadto sa kahayag sa akong ebanghelyo nga gipangalagad ngadto kanila, ug, tan-awa, sila dili molimud niana diin ikaw nakadawat, apan sila motukod niini, ug modala ngadto sa kahayag sa tinuod nga mga katuyoan sa akong adoktrina, oo, ug bugtong nga doktrina nga ania kanako.

63 Ug kini Ako mobuhat nga Ako unta makatukod sa akong ebanghelyo, nga wala na untay daghan nga panagbingkil; oo, si aSatanas mikutaw sa mga kasingkasing sa mga katawhan ngadto sa bpanagbingkil mahitungod sa mga katuyoan sa akong doktrina; ug diha niini nga mga butang sila nahisalaag, kay sila cmituis sa mga kasulatan ug wala makasabut niini.

64 Busa, Ako moabli ngadto kanila niining mahinungdanon nga misteryo;

65 Kay, tan-awa, Ako amopundok kanila ingon sa usa ka himongaan nga nagpundok sa iyang mga piso sa ilawom sa iyang mga pako, kon sila dili magpatig-a sa ilang mga kasingkasing;

66 Oo, kon sila moabut, sila makahimo, ug makaambit sa mga atubig sa kinabuhi nga dayon nga walay bayad.

67 Tan-awa, mao kini ang akong doktrina—kinsa kadto nga maghinulsol ug amoduol ngari kanako, ang ingon mao ang akong bsimbahan.

68 Kinsa kadto nga anagpahayag og kapin o kulang kay niini, ang mao dili sakop kanako, apan bnakigbatok kanako; busa siya dili sakop sa akong simbahan.

69 Ug karon, tan-awa, kinsa kadto nga sakop sa akong simbahan, ug makalahutay sa akong simbahan ngadto sa katapusan, Ako mopahimutang kaniya diha sa akong alig-on nga sukaranan, ug ang mga bganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kaniya.

70 Ug karon, hinumdumi ang iyang mga pulong kinsa mao ang kinabuhi ug akahayag sa kalibutan, imong Manunubos, imong bGinoo ug imong Dios. Amen.