Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 78
nahauna sunod


Seksyon 78

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:255–257). Ang sugo gihatag sa Ginoo ngadto kang Joseph Smith alang sa katuyoan sa pagtukod sa usa ka balay tipiganan alang sa kabus. Kini dili sa kanunay tilinguhaon nga ang ilhanan sa mga tagsa-tagsa ngadto diin ang Ginoo mamulong diha sa mga pagpadayag kinahanglan masayran sa kalibutan; busa, sa pagpamantala niini ug sa mosunod nga mga pagpadayag ang mga kaigsoonan gipaila pinaagi sa lain nga mga ngalan. Sa diha nga ang panginahanglan sa pagtago sa mga ngalan wala na kinahanglana ang ilang tinuod nga mga ngalan human niana gihatag diha sulod sa mga braket. Tungod kay walay mahinungdanon nga panginahanglan karon sa pagpadayon sa paninyas nga mga ngalan, ang tinuod nga mga ngalan lamang ang gigamit karon dinhi sumala sa gihatag diha sa orihinal nga mga manuskrito.

1–4, Ang mga Santos kinahanglan magtukod ug magpahimutang sa usa ka balay tipiganan; 5–12, Maalamon nga paggamit sa ilang mga kabtangan modala ngadto sa kaluwasan; 13–14, Ang Simbahan kinahanglan dili ubos sa yutan-on nga mga gahum; 15–16, Si Miguel (Adan) nag-alagad ubos sa kamandoan sa Usa nga Balaan (Kristo); 17–22, Bulahan ang mga matinud-anon, kay sila makapanunod sa tanan nga mga butang.

1 Ang Ginoo namulong ngadto kang Joseph Smith, Jun., nag-ingon: Patalinghug ngari kanako, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, kinsa na-orden ngadto sa ahalangdon nga pagkapari sa akong simbahan, kinsa nagkatigum sa inyong mga kaugalingon nga naghiusa;

2 Ug paminaw ngadto sa atambag kaniya kinsa bnag-orden kaninyo gikan sa kahitas-an, kinsa mamulong diha sa inyong mga dunggan sa mga pulong sa kaalam, nga ang kaluwasan unta mainyo diha niana nga butang nga inyong gikapakita sa akong atubangan, miingon ang Ginoong Dios.

3 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang panahon miabut, ug karon duol na; ug tan-awa, ug sud-onga, kini kinahanglan gayud nga adunay akatukuran sa akong mga katawhan, sa paghikay ug pagpahimutang sa mga buluhaton sa bbalay tipiganan alang sa mga ckabus sa akong mga katawhan, dinhi niini nga dapit ug diha sa yuta sa dZion

4 Alang sa walay pagkabalhin ug sa walay katapusan nga kapunongan ngadto sa akong simbahan, sa pagpadayon sa kahimoan, nga inyong nadawat, ngadto sa kaluwasan sa tawo, ug ngadto sa himaya sa inyong Amahan kinsa atua sa langit;

5 Nga kamo unta amanagsama diha sa kasabutan sa langitnon nga mga butang, oo, ug yutan-on nga mga butang usab, alang sa pagbaton sa langitnon nga mga butang.

6 Kay kon kamo dili managsama diha sa yutan-on nga mga butang kamo dili managsama diha sa pagbaton sa langitnon nga mga butang;

7 Kay kon kamo buot nga Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka dapit diha sa acelestial nga kalibutan, kamo kinahanglan gayud bmoandam sa inyong mga kaugalingon pinaagi sa cpagbuhat sa mga butang nga Ako misugo kaninyo ug nagkinahanglan gikan kaninyo.

8 Ug karon, sa pagkatinuod niini miingon ang Ginoo, kini angay nga ang tanan nga mga butang mahimo nganha sa akong ahimaya, pinaagi kaninyo kinsa nagtigum nga naghiusa niini nga bkapunongan;

9 O, sa lain nga mga pulong, himoa ang akong sulugoon nga si Newel K. Whitney ug ang akong sulugoon nga si Joseph Smith Jun., ug ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon molingkod diha sa konseho uban sa mga santos nga anaa sa Zion;

10 Sa lain nga paagi si aSatanas nagtinguha sa pagpalayo sa ilang mga kasingkasing gikan sa kamatuoran, nga sila mahimo nga mabutaan ug dili makasabut sa mga butang nga giandam alang kanila.

11 Busa, usa ka sugo Ako mihatag nganha kaninyo, sa pag-andam ug paghan-ay sa inyong mga kaugalingon pinaagi sa usa ka kasabutan o walay katapusan nga apakigsaad nga dili malapas.

12 Ug siya kinsa nakalapas niini mawala kaniya ang katungdanan ug pagkasakop diha sa simbahan, ug itugyan ngadto sa mga apaghampak ni Satanas hangtud sa adlaw sa katubsanan.

13 Tan-awa, kini mao ang pangandam diin Ako moandam kaninyo, ug ang katukuran, ug ang panig-ingnan nga Ako mihatag nganha kaninyo diin kamo makabuhat sa mga sugo nga gihatag kaninyo;

14 Nga pinaagi sa akong kaalam, bisan pa sa akalisdanan nga moabut diha kaninyo, nga ang simbahan unta mobarug ibabaw sa tanan nga mga linalang nga ubos sa celestial nga kalibutan;

15 Nga kamo unta moabut ngadto sa akorona nga giandam alang kaninyo, ug mahimo nga bmagmamando diha sa daghan nga mga gingharian, miingon ang Ginoo nga Dios, ang Usa nga Balaan sa Zion, kinsa nakapahimutang sa mga katukuran sa cAdan-ondi-Ahman;

16 Kinsa nakatudlo kang aMiguel ang inyong prinsipe, ug nagpahimutang sa iyang mga tiil, ug nagbutang kaniya diha sa itaas, ug gihatag ngadto kaniya ang mga yawe sa kaluwasan ubos sa tambag ug kamandoan sa Usa nga Balaan, kinsa walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi.

17 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kamo gagmay nga mga bata, ug kamo wala pa gihapon makasabut unsa ka dako ang mga panalangin sa Amahan nga anaa sa iyang kaugalingon nga mga kamot ug giandam alang kaninyo;

18 Ug kamo dili amakaantus sa tanan nga mga butang karon; sa ingon niana, paglipay, kay Ako bmogiya kaninyo. Ang gingharian mainyo ug ang mga panalangin niana mainyo, ug ang mga katigayunan sa ckahangturan mainyo.

19 Ug siya kinsa nakadawat sa tanan nga mga butang uban sa apagpasalamat mahimo nga mahimayaon; ug ang mga butang dinhi sa yuta madugang ngadto kaniya, gani sa bgatusan ka pilo-pilo, oo, labaw pa.

20 Busa, buhata ang mga butang nga Ako misugo kaninyo, miingon ang inyong Manunubos, gani ang Anak nga si aAhman, kinsa nag-andam sa tanan nga mga butang sa dili pa siya bmokuha kaninyo;

21 Kay kamo ang asimbahan sa Unang Natawo, ug siya bmodala kaninyo sa itaas diha sa panganod, ug motudlo sa matag tawo sa iyang bahin.

22 Ug siya nga matinud-anon ug amaalamon nga btinugyanan makapanunod sa ctanan nga mga butang. Amen.