Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 90


Seksyon 90

Pagpadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, gihatag sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:329–331). Kini nga pagpadayag usa ka nagpadayon nga lakang sa katukuran sa Unang Kapangulohan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 81), ug agi og sangputanan niini ang mga magtatambag nga gihisgutan gi-orden sa 18 sa Marso 1833.

1–5, Ang mga yawe sa gingharian gitugyan ngadto ni Joseph Smith ug pinaagi kaniya ngadto sa Simbahan; 6–7, Si Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams mangalagad diha sa Unang Kapangulohan; 8–11, Ang ebanghelyo kinahanglan isangyaw ngadto sa mga nasud sa Israel, ngadto sa mga Hentil, ug ngadto sa mga Judeo, matag tawo makadungog diha sa iyang kaugalingon nga pinulongan; 12–18, Si Joseph Smith ug ang iyang mga magtatambag kinahanglan mohan-ay sa Simbahan; 19–37, Nagkalain-lain nga mga tawo gitambagan sa Ginoo sa paglakaw nga matarung ug moalagad sa iyang gingharian.

1 Sa ingon miingon ang Ginoo, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo akong anak, ang imong mga sala agipasaylo diha kanimo, sumala sa imong hangyo, kay ang imong mga pag-ampo ug ang mga pag-ampo sa imong mga kaigsoonan miabut sa akong mga dunggan.

2 Busa, bulahan ikaw gikan karon nga naghupot sa mga ayawe sa gingharian nga gihatag nganha kanimo; diin nga bgingharian motungha sa katapusan nga higayon.

3 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, ang mga yawe niini nga gingharian dili na gayud makuha gikan kanimo, samtang ikaw anaa sa kalibutan, ni sa kalibutan nga moabut;

4 Hinoon, pinaagi kanimo ang mga aorakulo mahatag ngadto sa uban, oo, gani ngadto sa simbahan.

5 Ug silang tanan kinsa modawat sa mga orakulo sa Dios, himoa nga sila amagbantay giunsa nila pagdawat kanila basin pa unya og sila motan-aw nga usa ka butang nga walay bili, ug dad-on ubos sa panghimaraut tungod niana, ug masayop ug makasala kon ang mga bagyo moabut, ug ang mga hangin mohuyop, ug ang mga bulan mobundak, ug mohampak diha sa ilang balay.

6 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto sa imong mga kaigsoonan, si Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams, ang ilang mga sala gipasaylo diha kanila usab, ug sila adunay tulubagon nga sama kanimo sa paghupot sa mga yawe niining katapusan nga gingharian;

7 Ingon usab pinaagi sa imong pagdumala sa mga yawe sa atulunghaan sa mga propeta, diin Ako misugo nga pagatukuron;

8 Nga tungod niana sila unta mahingpit sa ilang pangalagad alang sa kaluwasan sa Zion, ug sa mga nasud sa Israel, ug sa mga Hentil, kutob sa motuo;

9 Nga pinaagi sa imong pagdumala sila unta makadawat sa pulong, ug pinaagi sa ilang pagdumala ang pulong modangat ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ngadto sa mga aHentil buna, ug unya, tan-awa, ug sud-onga, sila mobalik ngadto sa mga Judeo.

10 Ug unya moabut ang adlaw nga ang gahum sa Ginoo amapadayag diha sa gahum sa pagkabig sa mga nasud, sa mga pagano nga mga nasud, sa balay ni bJose, sa ebanghelyo, sa ilang kaluwasan.

11 Kay mahinabo niana nga adlaw, nga ang matag tawo amakapaminaw sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang kaugalingon nga dila, ug sa iyang kaugalingon nga pinulongan, pinaagi niadto kinsa bgi-orden ngadto niini nga cgahum, pinaagi sa pagdumala sa dMaghuhupay, gibu-bu kanila ngadto alang sa pagpadayag ni Jesukristo.

12 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo magpadayon diha sa apangalagad ug sa kapangulohan.

13 Ug kon kamo makahuman sa pagsusi og usab sa basahon sa Daang Tugon, kamo kinahanglan nga gikan karon amangulo diha sa mga kalihokan sa simbahan ug sa btulunghaan;

14 Ug sa matag karon og unya, sumala sa pagpakita sa Maghuhupay, modawat sa mga apagpadayag nga nagpakita sa mga bmisteryo sa gingharian;

15 Ug motukod sa kahan-ayan sa mga simbahan, ug amagtuon ug bmagkat-on, ug mosinati sa tanan nga maayo nga mga basahon, ug sa mga cpinulongan, mga dila, mga katawhan.

16 Ug mao kini ang inyong buluhaton ug misyon sa inyong tibuok nga mga kinabuhi, sa pagpangulo sa konseho, ug motukod sa kahan-ayan sa tanan nga mga kalihokan niini nga simbahan ug gingharian.

17 Ayaw akaulaw, ni kalibug; apan pagmatngon diha sa inyong tanan nga mapahitas-on nga panghunahuna ug bgarbo, kay kini magdala og lit-ag diha sa inyong mga kalag.

18 Ipahimutang sa kahusay ang inyong mga balay; ipahilayo ang apagkatapulan ug bpagkahugawan gikan kaninyo.

19 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, tuguti nga adunay dapit nga iandam, sa panahon nga kini mahimo, alang sa banay sa imong magtatambag ug tigsulat, gani si Frederick G. Williams.

20 Ug tuguti nga ang akong atigulang nga sulugoon, si Joseph Smith, Sen., magpadayon uban sa iyang banay diha sa dapit diin siya karon nagpuyo; ug himoa nga kini dili ibaligya hangtud ang ba-ba sa Ginoo mosugo.

21 Ug tuguti nga ang akong magtatambag, gani si Sidney aRigdon, magpabilin diin siya karon nagpuyo hangtud ang ba-ba sa Ginoo mosugo.

22 Ug tuguti nga ang obispo mangita nga magmakugihon sa pagbaton og atinugyanan, ug himoa nga siya usa ka tawo kinsa adunay daghan nga mga bkatigayunan—usa ka tawo sa Dios, ug lig-on sa hugot nga pagtuo—

23 Nga tungod niana siya makahimo sa pagbayad sa matag utang; nga ang balay tipiganan sa Ginoo dili madala ngadto sa pagkadautan sa atubangan sa mga mata sa mga katawhan.

24 Pangita nga amakugihon, bpag-ampo sa kanunay, ug pagmatuohon, ug ang ctanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayohan, kon kamo maglakaw nga matarung ug mahinumdom sa dpakigsaad diin kamo nagpakigsaad sa usag usa.

25 Himoa nga ang inyong mga banay adili daghan, ilabi na sa akong tigulang nga sulugoon nga si Joseph Smith, Sen., kalabut niadto kinsa wala mahisakop sa inyong mga banay;

26 Nga kadto nga mga butang nga giandam alang kaninyo, sa pagpahinabo sa akong buluhaton, nga dili makuha gikan kaninyo ug ihatag ngadto niadto nga dili mga takus—

27 Ug tungod niana kamo mapugngan sa pagtuman niadto nga mga butang diin Ako misugo kaninyo.

28 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga babaye nga si Vienna Jaques kinahanglan modawat sa salapi alang sa iyang galastohan, ug moadto ngadto sa yuta sa Zion;

29 Ug ang nahibilin sa salapi mahimo nga ipahinungod ngari kanako, ug siya pagagantihan sa akong kaugalingong tukma nga panahon;

30 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini angay sa akong mga mata nga siya moadto ngadto sa yuta sa Zion, ug modawat sa kabilin gikan sa kamot sa obispo;

31 Nga siya mopahimutang diha sa kalinaw tungod kay siya matinud-anon, ug dili tapulan sa iyang mga adlaw gikan karon.

32 Ug tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo mosulat niini nga sugo, ug moingon ngadto sa inyong mga kaigsoonan sa Zion, diha sa mahigugmaon nga katahuran, nga Ako nagtawag kaninyo pag-usab aron sa apagdumala ibabaw sa Zion sa akong kaugalingong tukma nga panahon.

33 Busa, himoa nga sila mohunong sa pagsamok kanako mahitungod niini nga butang.

34 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga ang inyong mga kaigsoonan sa Zion nagsugod sa paghinulsol, ug ang mga anghel malipayon diha kanila.

35 Bisan pa niana, Ako wala mahimuot sa daghan nga mga butang; ug Ako wala mahimuot sa akong sulugoon nga si aWilliam E. McLellin, ni sa akong sulugoon nga si Sidney Gilbert; ug sa obispo usab, ug ang uban adunay daghan nga mga butang nga angay nga pagahinulsulan.

36 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga Ako, ang Ginoo, makigbisog sa aZion, ug modani sa iyang mga pangulo, ug bmopanton kaniya hangtud siya makabuntog ug climpyo sa akong atubangan.

37 Kay siya dili gayud pagakuhaon gikan sa iyang dapit. Ako, ang Ginoo, nakapamulong niini. Amen.