Pasaylo
    Footnotes
    Theme

    Pasaylo

    Ingon sa paggamit diha sa mga kasulatan, ang pagpasaylo sa kinatibuk-an nagkahulugan og usa sa duha ka mga butang: (1) Kon ang Dios mopasaylo sa mga tawo, siya nagpapas o nagbali-wala sa gikinahanglan nga silot alang sa sala. Pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang pagpasaylo sa mga sala maangkon sa tanan nga maghinulsol gawas niadto nga may sala sa pagbuno o sa walay kapasayloan nga sala batok sa Espiritu Santo (2) Samtang ang mga katawhan mopasaylo sa usag-usa, sila nag-amuma sa usag usa uban sa Kristohanon nga gugma ug walay ngil-ad nga mga pagbati ngadto niadto kinsa nakapasakit kanila (Mat. 5:43–45; 6:12–15; Luc. 17:3–4; 1 Ne. 7:19–21).

    True