Lot
    Footnotes
    Theme

    Lot

    Diha sa Daang Tugon, ang anak nga lalaki ni Haran ug pag-umangkon nga lalaki ni Abraham (Gen. 11:27, 31; Abr. 2:4). Si Haran namatay tungod sa gutom diha sa Ur (Abr. 2:1). Si Lot mibiya sa Ur uban kang Abraham ug Sara ug mipanaw kuyog kanila ngadto sa Canaan (Gen. 12:4–5). Si Lot mipili sa pagpuyo diha sa Sodoma. Ang Ginoo mipadala og mga sinugo aron sa pagpasidaan ni Lot sa paglayas gikan sa Sodoma sa dili pa kini laglagon sa Ginoo tungod sa pagkadautan sa mga katawhan (Gen. 13:8–13; 19:1, 13, 15); bisan pa niana, ang asawa ni Lot mitan-aw pagbalik sa kalaglagan ug nahimo nga usa ka bungdo sa asin (Gen. 19:26). Ang Bag-ong Tugon naglakip sa mga pakisayran mahitungod ni Lot (Luc. 17:29; 2 Ped. 2:6–7). Ang iyang kinabuhi human sa iyang pagkahimulag gikan kang Abraham gihulagway diha sa Gen. 13, 14, ug 19.