Smith, Emma Hale
    Footnotes
    Theme

    Smith, Emma Hale

    Asawa ni Propeta Joseph Smith. Ang Ginoo misugo ni Emma aron sa pagpili og mga himno alang sa Simbahan. Siya usab mialagad ingon nga usa ka unang presidente sa Kapunongan sa Kahupayan.

    True