Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 25


Seksyon 25

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Tan-awa sa ulohan sa seksyon 24.) Kini nga pagpadayag nagpahayag sa kabubut-on sa Ginoo ngadto kang Emma Smith, ang asawa sa Propeta.

1–6, Si Emma Smith, pinili nga babaye, gitawag sa pagtabang ug paghupay sa iyang bana; 7–11, Siya usab gitawag sa pagsulat, pagpatin-aw sa mga kasulatan, ug pagpili sa mga himno sa simbahan; 12–14, Ang awit sa mga matarung usa ka pag-ampo ngadto sa Ginoo; 15–16, Mga baruganan sa pagkamasulundon niini nga pagpadayag magamit sa tanan.

1 Patalinghug ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios, samtang Ako mamulong nganha kanimo, Emma Smith, akong anak nga babaye; kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, tanan kadto kinsa anakadawat sa akong ebanghelyo sila anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa akong bgingharian.

2 Usa ka pagpadayag Ako naghatag nganha kanimo mahitungod sa akong kabubut-on; ug kon ikaw magmatinud-anon ug amaglakaw sa mga agianan nga bmaligdong diha sa akong atubangan, ako mopanalipod sa imong kinabuhi, ug ikaw makadawat sa ckabilin sa Zion.

3 Tan-awa, ang imong mga asala gipasaylo diha kanimo, ug ikaw ang pinili nga babaye, kinsa Ako bnagtawag.

4 Ayaw pagmulo tungod sa mga butang nga ikaw wala makakita, kay sila gitago gikan kanimo ug gikan sa kalibutan, nga mao ang kaalam ngari kanako diha sa panahon nga moabut.

5 Ug ang buhatan sa imong katungdanan mao ang apaghupay ngadto sa akong sulugoon, si Joseph Smith, Jun., imong bana, sa iyang mga pag-antus, uban sa makalipay nga mga pulong, sa espiritu sa kaaghup.

6 Ug ikaw mouban kaniya sa takna sa iyang paglakaw, ug ngadto kaniya ikaw ang tigsulat, samtang wala pay usa ka tigsulat alang kaniya, nga Ako mahimo nga mopadala sa akong sulugoon, Oliver Cowdery, bisan asa Ako buot.

7 Ug ikaw ai-orden pinaagi sa iyang mga kamot sa pagpatin-aw sa mga kasulatan, ug pag-awhag sa simbahan, sumala sa ikahatag kanimo pinaagi sa akong Espiritu.

8 Kay siya mopandong sa iyang mga akamot diha kanimo, ug ikaw makadawat sa Espiritu Santo, ug ang imong panahon ihatag ngadto sa pagsulat, ug sa daghan nga pagtuon.

9 Ug ikaw kinahanglan dili mahadlok, kay ang imong bana motabang kanimo sa simbahan; kay ngadto kanila mao ang iyang abalaan nga tawag, nga unta ang tanan nga mga butang bmapadayag ngadto kanila, gani unsa nga Ako buot, sumala sa ilang hugot nga pagtuo.

10 Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, nga ikaw mosalikway sa mga abutang niini nga bkalibutan, ug cpangitaa ang mga butang nga maayo.

11 Ug ihatag nganha kanimo, usab, ang paghimo og pagpili sa sagrado nga mga ahimno, nga kini ihatag nganha kanimo, diin makapahimuot ngari kanako, alang sa akong simbahan.

12 Kay ang akong kalag mahimuot sa aawit sa bkasingkasing; oo, ang awit sa mga matarung mao ang usa ka pag-ampo ngari kanako, ug pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa ilang mga ulo.

13 Busa, ipataas ang imong kasingkasing ug paglipay, ug hupot ngadto sa pakigsaad nga ikaw mihimo.

14 Pagpadayon diha sa Espiritu sa akaaghup, ug pagbantay sa bgarbo. Himoa nga ang imong kalag mahimuot sa imong bana, ug ang himaya nga moabut diha kaniya.

15 Paghupot sa akong mga sugo sa kanunay, ug ang akorona sa bpagkamatarung ikaw makadawat. Ug gawas kon ikaw mobuhat niini, kon hain Ako ikaw cdili makaadto.

16 Ug sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga kini ang akong atingog ngadto sa tanan. Amen.