Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 131


Seksyon 131

Mga panudlo ni Joseph Smith ang Propeta, gihatag sa Ramus, Illinois, 16 ug 17 sa Mayo 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Celestial nga kaminyoon gikinahanglan sa himaya sa kinatas-an nga langit; 5–6, Sa unsa nga paagi nga ang mga tawo mabugkos ngadto sa kinabuhi nga dayon gipasabut; 7–8, Ang tanan nga espiritu mga butang.

1 Sa acelestial nga himaya adunay tulo ka mga langit o mga ang-ang;

2 Ug aron makabaton sa alabing taas, ang tawo kinahanglan mosulod ngadto niini nga kapunongan sa pagkapari [ang gipasabut mao ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa bkaminyoon];

3 Ug kon dili siya mosulod, siya dili makabaton niini.

4 Siya mahimo nga mosulod ngadto sa lain, apan mao na kana ang katapusan sa iyang gingharian; dili siya amakabaton og mga anak.

5 (Mayo ika-17, 1843.) Ang labing kasiguroan nga pulong sa apanagna nagkahulugan nga ang tawo nasayud nga siya bnabugkos ngadto sa ckinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagpadayag ug sa espiritu sa panagna, pinaagi sa gahum sa balaan nga Pagkapari.

6 Malisud alang sa usa ka tawo nga amaluwas diha sa bpagkawalay alamag.

7 Walay ingon nga butang nga walay lawas. Ang tanan nga aespiritu mga butang, apan kini labaw nga dalisay o putli, ug makita lamang sa bputli nga mga mata;

8 Kita dili makakita niini; apan sa panahon nga ang atong lawas malimpyohan kita makakita nga kining tanan mga butang.