Kaluwasan
  Footnotes
  Theme

  Kaluwasan

  Aron maluwas gikan sa yutan-on ug espirituhanon nga kamatayon. Ang tanan nga mga katawhan maluwas gikan sa yutan-on nga kamatayon pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesukristo. Matag tawo usab maluwas gikan sa espirituhanon nga kamatayon ingon man pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Kining hugot nga pagtuo gipakita dinhi sa kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo ug sa pag-alagad ngadto ni Kristo.

  Kaluwasan sa mga bata

  True