Kabus
  Footnotes
  Theme

  Kabus

  Diha sa mga kasulatan, ang kabus mahimo nga nagpasabut ngadto (1) sa mga katawhan kinsa wala sa gikinahanglan nga materyal nga mga butang, ingon sa pagkaon, sinina, ug kapasilongan, (2) mga katawhan kinsa mga mapainubsanon ug walay garbo.

  Kabus sa materyal nga mga butang

  Kabus diha sa espiritu