Ebanghelista
    Footnotes
    Theme

    Ebanghelista

    Ang usa kinsa nagdala ug nagpahayag sa maayo nga balita sa ebanghelyo ni Jesukristo. Si Joseph Smith nagtudlo nga ang ebanghelista usa ka patriyarka. Mga patriyarka gitawag ug gi-orden ubos sa kamandoan sa Napulog Duha ka mga Apostoles aron paghatag og talagsaon nga mga panalangin nga gitawag og patriyarkal nga mga panalangin.