Samaria
    Footnotes
    Theme

    Samaria

    Diha sa Daang Tugon, ang ulohan nga dakbayan sa amihanan nga bahin sa gingharian sa Israel (1 Hari 16:23–24). Tungod sa kalig-on sa nahimutangan sa mga kasundalohan diha sa bungtod, ang mga Asiriahanon wala makailog niini hangtud human ang pag-ataki sa tulo ka mga tuig (2 Hari 17:5–6). Si Herodes mitukod niini pag-usab ug mitawag niini og Sebaste. Diha sa mga panahon sa Bag-ong Tugon, Samaria mao ang ngalan sa tibuok kinatung-an nga distrito sa Palestina kasadpan sa Jordan.