Panan-awon
    Footnotes
    Theme

    Panan-awon

    Usa ka makita nga pagpadayag sa uban nga mga hitabo, tawo, o butang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

    Mga panig-ingnan sa mga mahinungdanon nga mga panan-awon naglakip sa mosunod: Ang panan-awon ni Ezequiel sa katapusan nga mga adlaw (Ezeq. 37–39), ang panan-awon ni Esteban nga si Jesus nagbarug sa tuo nga kamot sa Dios (Buh. 7:55–56), ang pagpadayag ni Juan mahitungod sa katapusan nga mga adlaw (Pin. 4–21), ang panan-awon ni Lehi ug ni Nephi sa kinabuhi (1 Ne. 8, 10–14), ang panan-awon ni Alma nga Batan-on sa anghel sa Ginoo (Mosiah 27), ang panan-awon sa igsoon nga lalaki ni Jared sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta (Ether 3:25), ang panan-awon sa mga himaya (D&P 76), mga panan-awon nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery diha sa Templo sa Kirtland (D&P 110), panan-awon ni Joseph F. Smith sa katubsanan sa mga patay (D&P 138), ang panan-awon ni Moises sa Dios ug sa iyang mga linalang (Moises 1), ang panan-awon ni Enoch sa Dios (Moises 6–7), ang unang panan-awon ni Joseph Smith (JS—K 1).