Mosiah 27
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 27

Si Mosiah midumili sa pagpanggukod ug miawhag sa kaangayan—Si Alma nga batan-on ug ang upat ka anak nga mga lalaki ni Mosiah mitinguha sa paglaglag sa Simbahan—Usa ka anghel mipakita ug misugo kanila sa paghunong sa ilang dautan nga palakaw—Si Alma naamang—Ang tanan nga mga katawhan kinahanglan gayud nga matawo pag-usab aron makaangkon og kaluwasan—Si Alma ug ang anak nga mga lalaki ni Mosiah mipadayag og malipayon nga mga balita. Mga 100–92 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga ang mga pagpanggukod diin gipahamtang diha sa simbahan pinaagi sa mga dili matuohon nahimo nga dako kaayo nga ang mga sakop sa simbahan misugod sa pagbagulbol, ug misumbong sa mga pangulo mahitungod sa kahimtang; ug sila misumbong ngadto ni Alma. Ug si Alma midala sa kaso ngadto sa atubangan sa hari, nga si Mosiah. Ug si Mosiah nagpakitambag uban sa iyang mga pari.

2 Ug nahinabo nga si hari Mosiah mipadala og usa ka pahibalo sa tibuok yuta sa palibut nga kinahanglan walay usa sa dili matuohon nga amogukod bisan hain niadto kinsa nahisakop sa simbahan sa Dios.

3 Ug dihay higpit nga sugo sa tibuok mga simbahan nga kinahanglan walay pagpanggukod taliwala kanila, nga kinahanglan adunay akaangayan taliwala sa tanan nga mga tawo;

4 Nga sila dili motugot sa garbo ni pagkamapahitas-on sa pagguba sa ilang akalinaw; nga ang matag tawo kinahanglan bmotamud sa iyang isigkatawo ingon sa iyang kaugalingon, naghago uban sa ilang kaugalingon nga mga kamot alang sa ilang panginabuhi.

5 Oo, ug ang tanan nila nga mga pari ug mga magtutudlo kinahanglan amaghago uban sa ilang kaugalingon nga mga kamot alang sa ilang panginabuhi, sa tanan nga mga hitabo gawas kon kini diha sa pagkasakit, o sa tuman nga panginahanglan; ug sa pagbuhat niini nga mga butang, sila nabuhong diha sa bgrasya sa Dios.

6 Ug misugod na usab ang dako nga kalinaw diha sa yuta; ug ang mga katawhan misugod sa pagkadaghan, ug misugod sa pagkatag sa ibabaw sa yuta, oo, didto sa amihanan ug didto sa habagatan, didto sa silangan ug sa kasadpan, mitukod og dagko nga mga dakbayan ug mga balangay sa tanan nga mga dapit sa yuta.

7 Ug ang Ginoo miduaw kanila ug mipauswag kanila, ug sila nahimo nga usa ka dako ug adunahan nga mga katawhan.

8 Karon ang anak nga mga lalaki ni Mosiah nalakip taliwala sa mga dili matuohon; ug usab usa sa aanak nga mga lalaki ni Alma nalakip uban kanila, siya ingon nga gitawag og Alma, sunod sa iyang amahan; bisan pa niana, siya nahimo nga usa ka hilabihan ka dautan ug usa ka tigsimba sa mga bdios-dios nga tawo. Ug siya usa ka tawo nga daghan og mga pulong, ug namulong og daghan nga pag-ulog-ulog ngadto sa mga katawhan; busa siya midala sa daghan nga mga katawhan sa pagbuhat subay sa matang sa iyang mga kadautan.

9 Ug siya nahimo nga dako nga babag ngadto sa kauswagan sa simbahan sa Dios; anagluib sa mga kasingkasing sa mga katawhan; naghimo og daghan nga pagsumpaki taliwala sa mga katawhan; naghatag og usa ka higayon alang sa kaaway sa Dios sa paggamit sa iyang gahum ibabaw kanila.

10 Ug karon nahinabo nga samtang siya milibut aron sa paglaglag sa simbahan sa Dios, kay siya nakig-uban sa hilum sa anak nga mga lalaki ni Mosiah nga nagtinguha sa paglaglag sa simbahan, ug sa pagdala nga mahisalaag ang mga katawhan sa Ginoo, supak sa mga sugo sa Dios, o gani sa hari—

11 Ug sa ingon ako miingon nganha kaninyo, samtang sila naglibut nga amisukol batok sa Dios, tan-awa, ang banghel sa Ginoo cmipakita ngadto kanila; ug siya mikunsad ingon sa usa ka panganod; ug siya namulong ingon uban sa usa ka tingog sa dugdog, diin nakahimo sa yuta sa pag-uyog diha diin sila nagbarug;

12 Ug hilabihan ang ilang pagkatingala, nga sila nangatumba sa yuta, ug wala makasabut sa mga pulong diin siya namulong ngadto kanila.

13 Bisan pa niana siya misinggit pag-usab, nag-ingon: Alma, bangon ug tindog, kay ngano nga ikaw migukod sa simbahan sa Dios? Kay ang Ginoo nag-ingon: aKini ang akong simbahan, ug Ako motukod niini; ug walay makalaglag niini, gawas kon kini kalapasan sa akong mga katawhan.

14 Ug usab, ang anghel miingon: Tan-awa, ang Ginoo nakadungog sa mga apag-ampo sa iyang mga katawhan, ug usab sa mga pag-ampo sa iyang sulugoon, si Alma, kinsa imong amahan; kay siya nag-ampo uban ang hugot nga pagtuo mahitungod kanimo nga ikaw unta madala ngadto sa kasayuran sa kamatuoran; busa, tungod niini nga katuyoan ako ania aron sa pagdani kanimo sa gahum ug pagtugot sa Dios, nga ang mga bpag-ampo sa iyang mga sulugoon unta matubag sumala sa ilang hugot nga pagtuo.

15 Ug karon tan-awa, ikaw makalalis ba sa gahum sa Dios? Kay tan-awa, wala ba ang akong tingog makauyog sa yuta? Ug ikaw usab wala ba makakita kanako sa atubangan kanimo? Ug ako gipadala gikan sa Dios.

16 Karon ako moingon nganha kanimo: Lakaw, ug hinumdumi ang pagkabihag sa imong mga amahan sa yuta sa Helam, ug didto sa yuta sa Nephi; ug hinumdumi unsa ka mahinungdanon ang mga butang nga siya mihimo alang kanila; kay sila diha sa pagkaulipon, ug siya amiluwas kanila. Ug karon ako moingon nganha kanimo, Alma, lakaw sa imong dalan, ug ayaw na pagtinguha sa paglaglag sa simbahan, nga ang ilang mga pag-ampo mahimo unta nga matubag, ug kini bisan kon ikaw sa imong kaugalingon isalikway.

17 Ug karon nahinabo nga kini mao ang katapusan nga mga pulong diin ang anghel namulong ngadto kang Alma, ug siya mibiya.

18 Ug karon si Alma ug kadto nga uban kaniya natumba pag-usab ngadto sa yuta, kay dako kaayo ang ilang katingala; kay uban sa ilang kaugalingon nga mga mata sila nakakita sa anghel sa Ginoo; ug ang iyang tingog ingon og dugdog, diin nakauyog sa yuta; ug sila nasayud nga walay lain gawas sa gahum sa Dios nga makauyog sa yuta ug makahimo niini sa pagkurog ingon og mabahin-bahin.

19 Ug karon ang katingala ni Alma hilabihan ka dako nga siya nahimo nga amang, nga siya dili makabuka sa iyang ba-ba; oo, siya nahimo nga nawad-an og kusog, gani siya dili na makalihok sa iyang mga kamot; busa siya giagak niadto kinsa mga kauban kaniya, ug gidala nga walay umoy, gani hangtud nga gipahigda siya sa atubangan sa iyang amahan.

20 Ug sila misaysay ngadto sa iyang amahan sa tanan nga nahitabo nganha kanila; ug ang iyang amahan nalipay, kay siya nasayud nga kini mao ang gahum sa Dios.

21 Ug siya misugo nga usa ka pundok sa mga katawhan kinahanglan magpundok nga sila unta makasaksi unsa ang nahimo sa Ginoo alang sa iyang anak nga lalaki, ug usab alang ngadto sa iyang mga kauban.

22 Ug siya misugo nga ang mga pari kinahanglan magpundok sa ilang mga kaugalingon; ug sila misugod sa pagpuasa, ug sa pag-ampo ngadto sa Ginoo nga ilang Dios nga siya mobuka sa ba-ba ni Alma, nga siya unta makasulti, ug nga ang iyang mga bukton ug mga tiil unta makadawat sa ilang kusog—nga ang mga mata sa mga katawhan unta mabuka aron makakita ug masayud sa kaayo ug sa himaya sa Dios.

23 Ug nahinabo nga human sila makapuasa ug makaampo sulod sa duha ka mga adlaw ug duha ka mga gabii, ang mga bukton ug mga tiil ni Alma nakadawat sa ilang kusog, ug siya mibarug ug misugod sa pagpamulong ngadto kanila, naghangyo kanila nga magmadasigon:

24 Kay, nag-ingon siya, ako naghinulsol sa akong mga sala, ug anatubos na sa Ginoo; tan-awa ako natawo sa Espiritu.

25 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Ayaw pagkahibulong nga ang tanan nga katawhan, oo, nga mga lalaki ug mga babaye, tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan ug mga katawhan, kinahanglan amatawo pag-usab; oo, matawo sa Dios, bmausab gikan sa ilang ckalibutanon ug napukan nga kahimtang, ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarung, ingon nga natubos sa Dios, nahimo nga iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye;

26 Ug sa ingon sila nahimo nga bag-o nga mga linalang; ug hangtud sila dili mobuhat niini, sila adili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios.

27 Ako moingon nganha kaninyo, hangtud kini mao ang mahitabo, sila kinahanglan isalikway; ug kini ako nasayud, kay ako hapit na maisalikway.

28 Bisan pa niana, human sa paglunang sa daghan nga mga kalisdanan, naghinulsol hapit ngadto sa kamatayon, ang Ginoo sa iyang kalooy nakakita nga angay ang pagsakmit kanako gikan sa awalay katapusan nga pagkasunog, ug ako natawo sa Dios.

29 Ang akong kalag gitubos gikan sa apdo sa kapaitan ug sa mga higot sa kadautan. Ako diha sa kinangitngitan nga bahin sa kahiladman; apan karon ako nakakita sa kahibulongan nga kahayag sa Dios. Ang akong kalag agiuyog uban sa walay katapusan nga paghasol; apan ako gisakmit, ug ang akong kalag wala na mag-antus.

30 Ako misalikway sa akong Manunubos, ug milimud niana diin gipamulong pinaagi sa atong mga amahan; apan karon nga sila mahimo nga makapanglantaw nga siya moanhi, ug nga siya mahinumdom sa matag linalang nga iyang gilalang, siya mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan.

31 Oo, amatag tuhod moluhod, ug matag dila mokumpisal sa atubangan kaniya. Oo, gani sa katapusan nga adlaw, kon ang tanan nga mga tawo mobarug aron bpagahukman kaniya, niana sila mokumpisal nga siya mao ang Dios; niana sila mokumpisal, kinsa nagpuyo nga cwalay Dios diha sa kalibutan, nga ang paghukom sa usa ka walay katapusan nga silot makiangayon diha kanila; ug sila mauyog, ug mangurog, ug mokulo ubos sa panan-aw sa iyang dmahait nga mga mata.

32 Ug karon nahinabo nga si Alma misugod sukad niini nga panahon sa pagtudlo sa mga katawhan, ug kadto kinsa uban ni Alma sa panahon nga ang anghel mipakita ngadto kanila, naglibut sa tibuok kayutaan, nagmantala sa tanan nga mga katawhan sa mga butang diin sila nakadungog ug nakakita, ug nagsangyaw sa pulong sa Dios sa dako nga mga kalisdanan, ingon nga ginukod pag-ayo niadto kinsa mga dili matuohon, ingon nga daghan ang mihampak kanila.

33 Apan bisan pa niining tanan, sila mihatag og daghan nga kahupayan ngadto sa simbahan, naglig-on sa ilang hugot nga pagtuo, ug nag-awhag kanila uban ang pagkamainantuson ug tuman nga pag-antus sa paghupot sa mga sugo sa Dios.

34 Ug upat kanila mao ang aanak nga mga lalaki ni Mosiah; ug ang ilang mga ngalan mao si Ammon, ug si Aaron, ug si Omner, ug si Himni; kini mao ang mga ngalan sa anak nga mga lalaki ni Mosiah.

35 Ug sila mipanaw sa tanan nga kayutaan sa Zarahemla, ug taliwala sa tanan nga mga katawhan kinsa ubos sa paghari ni hari Mosiah, mainiton nga naningkamot sa pagtul-id sa tanan nga mga kadaot nga sila nakahimo ngadto sa simbahan, nagkumpisal sa tanan nila nga mga sala, ug nagmantala sa tanan nga mga butang nga ilang nakita, ug nagpasabut sa mga panagna ug mga kasulatan ngadto sa tanan nga nagtinguha sa pagpamati kanila.

36 Ug sa ingon sila mga himan diha sa mga kamot sa Dios sa pagdala sa daghan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran, oo, ngadto sa kasayuran sa ilang Manunubos.

37 Ug unsa ka bulahan sila! Kay sila anagmantala sa kalinaw; sila nagmantala sa bmaayo nga mga balita mahitungod sa mga maayo; ug sila mipadayag ngadto sa mga katawhan nga ang Ginoo mao ang naghari.