Mosiah 12
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 12

Si Abinadi gibilanggo tungod sa pagpanagna sa kalaglagan sa mga katawhan ug sa kamatayon ni Hari Noah—Ang mga mini nga mga pari mikutlo sa mga kasulatan ug nagpakaaron-ingnon nga naghupot sa balaod ni Moises—Si Abinadi misugod sa pagtudlo kanila sa Napulo ka mga Sugo. Mga 148 B.C.

1 Ug nahinabo nga human sa sulod sa duha ka mga tuig nga si Abinadi miabut taliwala kanila nga nagtakuban, nga sila wala makaila kaniya, ug misugod sa pagpanagna taliwala kanila, nag-ingon: Sa ingon ang Ginoo nagsugo kanako, nag-ingon—Abinadi, lakaw ug pagpanagna ngadto niining akong mga katawhan, kay sila nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok sa akong mga pulong; sila wala maghinulsol sa ilang mga dautan nga mga buhat; busa, Ako amoduaw kanila diha sa akong kasuko, oo, diha sa akong mapintas nga kasuko Ako moduaw kanila sa ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon.

2 Oo, alaot ngadto niini nga kaliwatan! Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Ituy-od ang imong kamot ug pagpanagna, mag-ingon: Sa ingon miingon ang Ginoo, kini mahinabo nga kini nga kaliwatan, tungod sa ilang mga kadautan, pagadad-on ngadto sa apagkaulipon, ug pagasagpaon diha sa baping; oo, ug pagaabugon sa mga tawo, ug pagapatyon; ug ang mga langgam nga magdadagit sa kahanginan, ug ang mga iro, oo, ug ang ihalas nga mga mananap, molamoy sa ilang mga unod.

3 Ug mahinabo nga ang akinabuhi ni hari Noah pagahatagan og bili bisan ingon sa usa ka saput diha sa mainit nga bhudno; kay siya masayud nga Ako mao ang Ginoo.

4 Ug mahinabo nga Ako mohampak niining akong mga katawhan uban sa mahapdos nga mga kasakit, oo, uban sa gutom ug uban sa akamatay; ug Ako mohimo nga sila bmagminatay sa tibuok adlaw.

5 Oo, ug Ako mohimo nga sila makaangkon og mga apalas-anon nga gihigot diha sa ilang mga buko-buko; ug sila pagaabugon sama sa amang nga asno.

6 Ug mahinabo nga Ako mopadala og ulan nga yelo taliwala kanila, ug kini mohampak kanila; ug sila usab pagahampakon uban sa ahangin sa silangan; ug mga bmananap modagsang usab sa ilang yuta, ug molamoy sa ilang lugas.

7 Ug sila pagahampakon uban sa usa ka dako nga kamatay—ug tanan kini Ako mobuhat tungod sa ilang mga apagkadautan ug mga pagkasalawayon.

8 Ug mahinabo nga gawas kon sila mohinulsol Ako sa hingpit amolaglag kanila gikan sa ibabaw sa yuta; gani sila mobilin og usa ka btalaan, ug Ako motipig kanila alang sa uban nga mga kanasuran diin makapanag-iya sa yuta; oo, bisan kini Ako mobuhat nga Ako makabutyag sa mga pagkasalawayon niini nga mga katawhan ngadto sa uban nga mga kanasuran. Ug daghan nga mga butang nga gipanagna ni Abinadi batok niini nga mga katawhan.

9 Ug nahinabo nga sila nasuko kaniya; ug sila mikuha kaniya ug midala kaniya nga ginapos sa atubangan sa hari, ug miingon ngadto sa hari: Tan-awa, kami nagdala og usa ka tawo sa imong atubangan kinsa nanagna og dautan mahitungod sa imong mga katawhan, ug nag-ingon nga ang Dios molaglag kanila.

10 Ug siya usab nanagna og dautan mahitungod sa imong kinabuhi, ug nag-ingon nga ang imong kinabuhi ingon sa usa ka saput diha sa usa ka hudno sa kalayo.

11 Ug usab, siya miingon nga ikaw mahisama sa usa ka dagami, gani ingon sa usa ka uga nga dagami sa umahan, diin yatakan sa mga mananap ug tunob-tunoban.

12 Ug usab, siya miingon nga ikaw mahisama sa mga bulak sa usa ka sampinit, diin, kon kini hingpit na sa kahinog, kon ang hangin mohuyop, kini ipadpad ngadto sa ibabaw sa yuta. Ug siya nagpakaaron-ingnon nga ang Ginoo nagpahayag niini. Ug siya miingon nga ang tanan niini moabut nganha kanimo gawas kon ikaw maghinulsol, ug kini tungod sa imong mga kadautan.

13 Ug karon, O hari, unsa ka dako ang kadautan nga ikaw nakahimo, o unsa ka dako nga mga sala nga ang imong katawhan nakabuhat, nga kami pagasilutan sa Dios o hukman niini nga tawo?

14 Ug karon, O hari, tan-awa, kami walay mga kasaypanan, ug ikaw, O hari, wala makasala; busa, kini nga tawo namakak mahitungod kanimo, ug siya nanagna sa kawang.

15 Ug tan-awa, kami mga malig-on, kami dili madala ngadto sa pagkaulipon, o madala nga bihag sa among mga kaaway; oo, ug ikaw miuswag diha sa yuta, ug ikaw sa gihapon mouswag.

16 Tan-awa, ania ang tawo, kami motugyan kaniya sa imong mga kamot; ikaw makahimo diha kaniya sa ingon nga angay kanimo nga maayo.

17 Ug nahinabo nga si hari Noah misugo nga si Abinadi kinahanglan ibalhug sa bilanggoan; ug siya misugo nga ang mga apari kinahanglan mopundok sa ilang mga kaugalingon nga siya makahimo og usa ka katiguman uban kanila kon unsa ang iyang kinahanglan buhaton diha kaniya.

18 Ug nahinabo nga sila miingon ngadto sa hari: Dad-a siya dinhi nga kami mahimo nga mangutana kaniya; ug ang hari misugo nga siya kinahanglan dad-on sa atubangan kanila.

19 Ug sila misugod sa pagpangutana kaniya, nga sila makahimo sa pagsupak kaniya, nga niana sila kinahanglan makakita og paagi sa pagsumbong kaniya; apan siya mitubag kanila sa walay kahadlok, ug nakasugakod sa tanan nila nga mga pangutana, oo, sa ilang katingala; kay siya anakasugakod kanila diha sa tanan nila nga mga pangutana, ug milibug kanila diha sa tanan nila nga mga pulong.

20 Ug nahinabo nga usa kanila miingon ngadto kaniya: Unsa ang gipasabut sa mga pulong diin nahisulat, diin gikatudlo pinaagi sa atong mga amahan, nag-ingon:

21 aUnsa kaanindot diha sa mga kabukiran ang mga tiil kaniya nga nagdala og maayo nga mga balita; nga nagmantala og kalinaw; nga nagdala og maayo nga mga balita sa pagkamatarung; nga nagmantala sa kaluwasan; nga miingon ngadto sa Zion, ang Inyong Dios naghari;

22 Ang imong magbalantay mopatigbabaw sa tingog; uban sa tingog nga magkahiusa sila moawit; kay sila magkakitaay sa panahon nga ang Ginoo modala pagbalik sa Zion;

23 Singgit ngadto sa kalipay; awit og dungan kamo nga mga pansil nga dapit sa Jerusalem; kay ang Ginoo naghupay sa iyang mga katawhan, siya nagtubos sa Jerusalem;

24 Ang Ginoo mipadayag sa iyang balaan nga abukton diha sa mga mata sa tanan nga mga kanasuran, ug ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta makakita sa kaluwasan sa atong Dios?

25 Ug karon si Abinadi miingon ngadto kanila: Kamo ba mga apari, ug nagpakaaron-ingnon sa pagtudlo niini nga mga katawhan, ug sa pagsabut sa espiritu sa pagpanagna, apan nagtinguha sa pagpakisayud ngari kanako unsa ang gipasabut niini nga mga butang?

26 Ako moingon nganha kaninyo, alaot nganha kaninyo tungod sa pagtuis sa mga pamaagi sa Ginoo! Kay kon kamo nakasabut pa niini nga mga butang kamo dili magtudlo kanila; busa, kamo nagtuis sa mga pamaagi sa Ginoo.

27 Kamo wala mogamit sa inyong mga kasingkasing aron sa apagsabut; busa, kamo wala magmaalamon. Busa, unsa ang gitudlo ninyo niini nga mga katawhan?

28 Ug sila miingon: Kami nagtudlo sa balaod ni Moises.

29 Ug usab siya miingon ngadto kanila: Kon kamo nagtudlo sa abalaod ni Moises ngano nga kamo wala maghupot niini? Ngano nga kamo nagpahiluna sa inyong mga kasingkasing diha sa mga katigayunan? Ngano nga kamo nagbuhat og bmalaw-ay nga mga buhat ug naggugol sa inyong kusog uban sa mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog, oo, ug naghimo niini nga mga katawhan sa pagpakasala, nga ang Ginoo naghimo sa pagpadala kanako aron sa pagpanagna batok niini nga mga katawhan, oo, gani usa ka dako nga kadautan batok niini nga mga katawhan?

30 Wala ba kamo masayud nga ako namulong sa kamatuoran? Oo, kamo nasayud nga ako namulong sa kamatuoran; ug kamo angay unta nga mangurog sa atubangan sa Dios.

31 Ug mahinabo nga kamo hampakon tungod sa inyong mga kadautan, kay kamo nag-ingon nga kamo nagtudlo sa balaod ni Moises. Ug unsa ang inyong nahibaloan mahitungod sa balaod ni Moises? aMahimo ba nga ang kaluwasan moabut pinaagi sa balaod ni Moises? Unsa ang inyong ikasulti?

32 Ug sila mitubag ug miingon nga ang kaluwasan miabut pinaagi sa balaod ni Moises.

33 Apan karon si Abinadi miingon ngadto kanila: Ako nasayud nga kon kamo maghupot sa mga sugo sa Dios kamo maluwas; oo, kon kamo maghupot sa mga sugo diin ang Ginoo misulti ngadto kang Moises diha sa bukid sa aSinai, nag-ingon:

34 aAko mao ang Ginoo nga inyong Dios, kinsa bmidala kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon.

35 Kamo dili magbaton og alain nga Dios sa akong atubangan.

36 Kamo dili magbuhat nganha kaninyo bisan unsa nga kinulit nga larawan, o bisan unsa nga may pagkasama sa bisan unsa nga butang diin anaa ibabaw sa langit, o mga butang diin anaa sa ubos sa yuta.

37 Karon si Abinadi miingon ngadto kanila, Kamo nakabuhat ba sa tanan niini? Ako moingon nganha kaninyo, wala, kamo wala makabuhat niini. Ug kamo anakatudlo ba niini nga mga katawhan nga sila kinahanglan mobuhat sa tanan niini nga mga butang? Ako moingon nganha kaninyo, wala, kamo wala.